NU ER KON­FLIK­TEN RYK­KET TÆT­TE­RE PÅ ’’

Kon­fl ik­ten mel­lem shia- og sunni­mus­li­mer er eska­le­ret i Mel­le­mø­sten, og det kan mær­kes i Dan­mark

BT - - DEBAT -

Mel­le­mø­sten er vo­res bag­ha­ve. Der sker uover­sku­e­ligt man­ge ting, og fl ere og fl ere er i Dan­mark af den hold­ning, at vi hver­ken gi­der hø­re me­re el­ler or­ker at for­hol­de os til det. NOG­LE TÆN­KER MÅ­SKE, at de i Mel­le­mø­sten selv må lig­ge og ro­de med de­res pro­ble­mer, men om vi vil det el­ler ej, så har det, der sker der­ne­de, eff ekt på vo­res hver­dag. Det kan vi­se sig i form af fl ygt­nin­ge­strøm­me, ter­ror, sti­gen­de olie­pri­ser, men og­så i form af in­ter­ne gnid­nin­ger mel­lem her­bo­en­de ara­be­re. Eft er at det shia- mus­lim­ske Iran be­or­dre­de det shia- mus­lim­ske Hiz­bol­lah i Li­ba­non til at gå ind i kri­gen i Sy­ri­en på den shia- mus­lim­ske As­sads si­de med vå­ben­hjælp via blandt an­det den shia- mus­lim­sk- do­mi­ne­re­de iraki­ske re­ge­ring, har sun­ni- mus­li­mer­ne sam­let sig. Den shia- mus­lim­ske al­li­an­ce har nem­lig pro­vo­ke­ret fl ere sun­ni- mus­lim­ske lan­de med Sau­diAra­bi­en og Egyp­ten i spid­sen til at ind­gå en al­li­an­ce. DE SHIA- OG sun­ni- mus­lim­ske fron­ter er med an­dre ord truk­ket skar­pt op, og der fl yder me­get blod i Mel­le­mø­sten. Man er be­gyndt at ta­le om en 30- års krig mel­lem shia- og sunni­mus­li­mer. DEN­NE SHIA- OG sun­ni- kon­fl ikt kan og­så mær­kes i Dan­mark. Fra mi­ne kil­der i det mus­lim­ske mil­jø hø­rer jeg, at kon­fl ik­ten er ved at vi­se sig blandt dan­ske mus­li­mer på fl ere pla­ner. En læ­rer for­tal­te mig for ek­sem­pel, at mus­lim­ske børn i sko­ler­ne spør­ger hin­an­den, om de er shia- el­ler sun­ni- mus­li­mer. Hvis de ik­ke til­hø­rer sam­me gren af is­lam, vil de ik­ke le­ge sam­men. SELV­OM DET TIL­HØ­RER små­tings­af­de­lin­gen, me­ner jeg, at det er tan­ke­væk­ken­de. Jeg har li­ge­le­des hørt, at nog­le shia- mus­li­mer ik­ke vil hand­le i sun­ni- for­ret­nin­ger - og omvendt. Men det mest be­kym­ren­de er nok, at ban­de­mil­jø­et på Nør­re­bro i Kø­ben­havn og­så er ved at de­le sig op i shia og sun­ni. RYG­TER SI­GER, AT der er op­stå­et et sun­ni- mus­lim­sk tæ­ske­hold, som er ude eft er shia- mus­li­mer - og omvendt. Det er de, for­di nog­le shi­amus­li­mer er As­sad- ven­li­ge i mod­sæt­ning til sun­ni- mus­li­mer­ne, som er As­sad- fj endt­li­ge. I BE­GYN­DEL­SEN AF den­ne uge blev den 19- åri­ge Hamza Sam­sam dræbt af kniv­stik på Nør­re­bro. Selv­om der ik­ke fo­re­lig­ger do­ku­men­ta­tion for det, hæv­des det, at han blev slå­et ihjel af en As­sad- og Hiz­bol­lah- ven­lig ban­de­grup­pe, for­di han eft er si­gen­de har væ­ret i Sy­ri­en. Hamza Sam­sams stor­bror har med sik­ker­hed væ­ret i Sy­ri­en og kæm­pet mod As­sad. Jeg hå­ber vir­ke­lig ik­ke, det er rig­tigt, at Hamza Sam­sam blev dræbt som led i en shia/ sun­ni- kon­fl ikt, for det vil­le væ­re ka­ta­stro­falt, hvis den kon­fl ikt vir­ke­lig kom her til lan­det. I DAN­MARK HAR de for­skel­li­ge re­li­gi­øse et­ni­ske grup­per net­op vist, at man, selv­om man kom­mer fra krig, godt kan le­ve i fred og for­dra­ge­lig­hed sam­men. Og det hå­ber jeg, at man hol­der fast i. Spørgs­må­let er, om ban­de­grup­per­ne vil la­de for­nuf­ten sej­re, el­ler om de vil få den dår­li­ge stem­ning mel­lem shia og sun­ni­er til at eska­le­re. JEG MÅ UN­DER­STRE­GE, at kon­fl ik­ter­ne mel­lem shia- og sunni­mus­li­mer i Dan­mark ik­ke er no­get ge­ne­relt pro­blem, men kon­tu­rer­ne er der. No­get ty­der på, at si­tu­a­tio­nen kan ud­vik­le sig til det vær­re, og myn­dig­he­der­ne skal der­for væ­re op­mærk­som­me. Man må ap­pel­le­re til for­nuft en i beg­ge lej­re og he­le ti­den ita­le­sæt­te pro­ble­met. Kun så­dan kan man for­hin­dre kon­fl ik­ten i at blus­se op i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.