Bin La­den som ro­man­ti­ker

BT - - NYHEDER -

Hen­ning Hø­eg

Det kan væ­re svært at bru­ge or­det ’ ro­man­tik’ i sam­me sæt­ning som ’ Osama bin La­den’, en ter­r­o­rist med me­re end 5.000 men­ne­ske­liv på samvit­tig­he­den. Men un­der sit åre­lan­ge op­hold i vil­la­en i Ab­bot­ta­bad, Paki­stan, blev selv Osama fra tid til an­den strej­fet af amors pi­le. Så­le­des fandt de ame­ri­kan­ske eli­te­trop­pe Navy Se­al Team 6 ef­ter de­res ak­tion 2. maj 2011 ad­skil­li­ge kær­lig­heds­bre­ve skre­vet af bin La­den. Og ét af de mest en­tu­si­a­sti­ske er adres­se­ret til én af ter­r­o­ri­stens ko­ner.

Fem ko­ner og 24 børn

Osama bin La­den blev gift før­ste gang som 17- årig. Si­den blev han gift yder­li­ge­re fi­re gan­ge. Han blev skilt fra én ko­ne. Og han var i alt far til mindst 24 børn.

Og der var ty­de­lig­vis sta­dig plads til ro­man­tik, når bin La­den skri­ver:

» Til min el­ske­de ko­ne, der fyl­der mit hjer­te med kær­lig­hed og smuk­ke min­der. Du er min øje­sten - det mest vær­di­ful­de, jeg har i den­ne ver­den. «

Og se­ne­re i sam­me brev over­ra­sker bin La­den ik­ke ale­ne med sin kær­lig­hed men og­så sit fri­sind.

I til­fæl­de af sin egen død gi­ver ter­r­o­ri­sten over dem al­le så­le­des sin ko­ne lov til at gif­te sig igen. Han in­si­ste­rer dog på, at bør­ne­ne bli­ver op­dra­get godt og at de bli­ver holdt langt væk fra ’ dår­ligt sel­skab’. Og til sidst i bre­vet op­for­drer Osama bin La­den sin el­ske­de ko­ne til at gø­re et svært valg.

’ Min ko­ne i pa­ra­dis

Når de beg­ge er dø­de, be­der han så­le­des om, at hun væl­ger ham, når de igen mø­des.

» Jeg øn­sker bræn­den­de, at du skal væ­re min ko­ne i pa­ra­dis, « skri­ver bin La­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.