Bin La­den som ... ame­ri­ka­ner?

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

USA

Blandt de ejen­de­le, som de ame­ri­kan­ske eli­te­sol­da­ter fandt un­der an­gre­bet på Osama bin La­dens op­holds­sted i Ab­bot­ta­bad, Paki­stan i 2011, var en an­søg­ning om ame­ri­kansk stats­bor­ger­skab.

Og det har i den grad sat ryg­ter­ne i gang: For­søg­te ver­dens vær­ste ter­r­o­rist og USA- ha­der vir­ke­lig af ta­ge per­ma­nent op­hold i USA?

Den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, der nat­ten til i går stod bag of­fent­lig­gø­rel­sen af over 100 do­ku­men­ter og ejen­de­le, har fast­slå­et, at Osama bin La­den til det sid­ste var op­sat på at an­gri­be USA og ame­ri­kan­ske in­ter­es­ser. Han vil­le gø­re alt for at dri­ve USA ud af Mel­le­mø­sten. Og ter­r­or­an­gre­bet 11. sep­tem­ber 2001 vi­ste med al ty­de­lig­hed, at bin La­den kun var alt for vil­lig til at la­de det ame­ri­kan­ske blod fly­de.

I an­dre bre­ve, der net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort, op­for­drer Osama bin La­den til at re­k­rut­te­re ve­lud­dan­ne­de ji­had- kri­ge­re, der kan bli­ve op­ta­get på ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter og an­dre hø­je­re læ­re­an­stal­ter.

Be­søg­te USA

Så­le­des kan USA an­gri­bes in­de­fra. Og må­ske skul­le den fund­ne an­søg­ning om stats­bor­ger­skab bru­ges til en af dis­se nye ter­r­o­ri­ster.

Bin La­den var som be­kendt be­sat af tan­ken om at ska­de USA. Men så­dan hav­de han ik­ke al­tid haft det.

Der har så­le­des væ­ret ryg­ter om, at Osama bin La­den som helt ung mand så­gar stu­de­re­de i USA.

Men det af­kræf­ter den ame­ri­kan­ske jour­na­list Ste­ve Coll, der via sit ar­bej­de for bla­det The Newy­or­ker har stu­de­ret bin La­den i man­ge år.

Men han kan sam­ti­dig af­slø­re, at Osama bin La­den gan­ske rig­tigt har be­søgt USA.

Ame­ri­kan­ske ven­ner

I 1979 var den ba­re 22- åri­ge bin La­den på en to- ugers fe­rie i hen­holds­vis In­di­a­na og Ca­li­for­ni­en.

Her blev den frem­ti­di­ge ter­r­or­le­der an­gi­ve­ligt ven med fle­re ame­ri­ka­ne­re. Og han mød­te og­så ét af si­ne re­li­gi­øse for­bil­le­der: den palæsti­nen­si­ske præst Ab­dul­lah Azzam.

Si­den den­gang hav­de Osama bin La­den an­gi­ve­ligt ik­ke be­søgt USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.