’ Hvem skal vi un­der­ret­te, hvis du bli­ver mar­tyr?’

Fandt tre- si­ders an­søg­ning til job­bet som al- Qa­e­da- ter­r­o­rist

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: AFP

AR­BEJDS­GI­VER

» Hvis du no­gen­sin­de har spurgt dig selv: ’ skal jeg mon ud­fyl­de en an­søg­ning, hvis jeg vil væ­re alQa­e­da- ter­r­o­rist’, så har du sva­ret nu. Og sva­ret er ’ ja’.

Hvis du vil ar­bej­de som liv­red­der, skal du selv­føl­ge­lig kun­ne svøm­me. Og hvis du vil ha­ve som­merjob i Tivoli, så skal du væ­re klar til at ta­ge en mas­se skæ­ve vag­ter.

På sam­me må­de kræ­ver ter­r­orjob­bet åben­bart og­så sin mand - især hvis Osama bin La­den er – el­ler ret­te­re var – din ar­bejds­gi­ver.

Prak­tisk og ab­surd

Un­der de­res top­hem­me­li­ge ak­tion i Paki­stan 2. maj 2011 fandt de ame­ri­kan­ske eli­te­trop­per Se­al Team 6 så­le­des en tre- si­ders an­søg­ning til job­bet som al- Qa­e­da- ter­ro- rist. Og det er på én gang cho­ke­ren­de og ab­surd læs­ning.

Der læg­ges for med prak­ti­ske ting som navn, adres­se og ud­dan­nel­se. Men snart skæ­res der igen­nem med spørgs­mål som: ’ Vi du væ­re vil­lig til at del­ta­ge i en selv­mord­s­ak­tion’ og ’ Hvem skal vi un­der­ret­te, hvis du bli­ver mar­tyr’.

Eft er det sid­ste af dis­se to spørgs­mål er der to blan­ke fel­ter til nav­ne og te­le­fon­num­re på på­rø­ren­de, der skal un­der­ret­tes, eft er den ’ an­sat- te’ ji­han- kri­ger har sprængt sig selv i luft en i Al­la­hs navn.

Or­den i sa­ger­ne

Iføl­ge de net­op af­slø­re­de do­ku­men­ter blev Osama bin La­dens job som le­der af alQa­e­da svæ­re­re og svæ­re­re.

USAs over­våg­ning med ube­man­de­de dro­ner gjor­de det så godt som umu­ligt for Osama bin La­den at gå uden for en dør. Og når han en­de­lig skul­le ha­ve be­søg ude­fra, be­or­dre­de han al­le gæ­ster til at eft er­la­de samt­li­ge ejen­de­le bag sig.

» CIA har op­fun­det over­våg­nin­ges- com­pu­ter­chips på stør­rel­se med knap­penåls­ho­ve­der, så vi kan ik­ke væ­re for for­sig­ti­ge, « skrev alQa­e­da- le­de­ren. Men når det kom til at fi nde de rig­ti­ge folk til frem­ti­di­ge ter­r­orak­tio­ner, kun­ne man ty­de­lig­vis hel­ler ik­ke væ­re for om­hyg­ge­li­ge.

Og så­le­des af­slut­te­de bin La­den si­ne job- an­søg­nings­do­ku­men­ter så­le­des:

’ Ud­fyl­de ven­ligst den­ne an­søg­ning ær­ligt og præ­cist. Og skriv ty­de­ligt og for­stå­e­ligt’.

Der skal jo væ­re or­den i tin­ge­ne. Og­så selv om man er ter­r­or­le­der.

CIA har over­sat al- Qa­e­das job- an­søg­ning. Ét af spørgs­må­le­ne ly­der: ’ Hvem skal vi un­der­ret­te, hvis du bli­ver mar­tyr. «

Én af Osama bin La­dens fa­vo­ritbø­ger: ’ Blood­li­nes of the Il­lu­mi­na­ti’ skre­vet af Fritz Spring­mei­er.

Fo­to: Wiki

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.