’’

BT - - NYHEDER -

Ik­hlas Sam­sam, bror til Hamza Sam­sam

Han op­ly­ser, at Hamza Sam­sam drog til Sy­ri­en for at kæm­pe mod den vold og uret­fær­dig­hed, Bas­har As­sad ud­sat­te det sy­ri­ske folk for.

’ Han var så me­get imod uret­fær-

Det be­kræf­ter Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Han er sig­tet for vold mod tje­ne­ste­mand ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 119, « si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Ve­del.

Af sig­tel­sen, som BT er i be­sid­del­se af, frem­går det, at Ah­med Sam­sam sam­men med tre an­dre er sig­tet for at ’ ha­ve ud­vist tru­en­de ad­færd over for foru­ret­tet po­li­ti­per­so­na­le, der føl­te sig tru­et til at an­ven­de pe­ber­spray og af­gi­ve var­sels­skud, og for på en af­stand af tre til fi­re me­ter at ha­ve ka­stet en sten med en di­a­me­ter på 3- 5 cen­ti­me­ter’.

Den ene­ste grund til, at be­tjen­ten ik­ke blev ramt, var iføl­ge sig­tel­sen, at han duk­ke­de sig. I ste­det ram­te ste­nen en bil, der fik en bu­le. dig­hed og med et hjer­te fuld af kær­lig­hed og med­li­den­hed, at han ik­ke kun­ne tå­le - al­le­re­de fra 2012 - al­le de bruta­le hand­lin­ger, der fo­re­gik mod de uskyl­di­ge men­ne­sker fra vo­res hjem­land Sy­ri­en. Han tog an­sva­ret på si­ne skul­dre og rej­ste der­til for at hjæl­pe fol­ket og stå imod de blo­di­ge sol­da­ter. Det­te har væ­ret før, IS over­ho­ve­det op­stod’, skri­ver bro­de­ren.

Min­des ved ce­re­mo­ni

Hamza Sam­sam bli­ver fre­dag min­det ved en ce­re­mo­ni ef­ter fre­dags­bøn­nen i Is­la­misk Tros­sam­funds moské på Dort­hea­vej.

Hamza Sam­sam blev dræbt af et el­ler fle­re kniv­stik un­der et slags­mål mel­lem syv per­so­ner på Nør­re­bro. Mo­ti­vet til dra­bet er ukendt. Hamza Sam­sam har iføl­ge po­li­ti­et til­knyt­ning til en per­son­kreds fra ban­den Bla­ck Ar­my, men det vi­des ik­ke om dra­bet er ban­de­re­la­te­ret.

Løsladt

Ret­ten valg­te dog ik­ke at va­re­tægts­fængs­le Ah­med Sam­sam. Dom­me­ren gav in­gen be­grun­del­se for løsla­del­sen.

Op­tø­jer­ne ons­dag be­gynd­te, da po­li­ti­et vil­le stand­se en sort Au­di. Fø­re­ren af bi­len næg­te­de at stand­se, men kør­te i ste­det til Dort­hea­vej. Her blev be­tjen­te­ne mødt af en stør­re grup­pe mænd med an­den et­nisk bag­grund, der iføl­ge po­li­ti­et op­t­rå­d­te tru­en­de i en grad, så be­tjen­te­ne fandt det nød­ven­digt at af­fy­re et var­sels­skud.

Ah­med Sam­sam stod i 2012 åbent frem og for­tal­te, at han hav­de væ­ret i Sy­ri­en for at kæm­pe mod As­sads re­gi­me. Se­ne­re kom det frem, at og­så hans nu af­dø­de lil­le­bror Hamza Sam­sam li­ge­le­des hav­de væ­ret i Sy­ri­en og kæm­pe.

Jeg ken­der ham som en kær­lig, an­svars­be­vidst per­son

Fa­mi­li­en til den knivdræb­te Hamza Sam­sam hu­sker ham som en kær­lig og an­svars­be­vidst ung mand, der holdt af børn. Han var i Sy­ri­en for at kæm­pe mod As­sad. ’ Han tog an­sva­ret på si­ne skul­dre og rej­ste der­til for at hjæl­pe fol­ket. Det­te har væ­ret før IS over­ho­ve­det op­stod’, for­tæl­ler hans bror Ik­hlas Sam­sam og un­der­stre­ger, at bro­de­ren ik­ke var IS- til­hæn­ger. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.