’ Den lyk­ke­li­ge lu­der er en myte’

Tid­li­ge­re prosti­tu­e­ret tror ik­ke på ra­diovær­ten Rik­ke Gro­sells po­si­ti­ve er­fa­rin­ger som escort­pi­ge

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

SELV­BED­RAG

Den lyk­ke­li­ge lu­der er en myte, og kvin­der bed­ra­ger sig selv, hvis de tror an­det. Så mar­kant ly­der det fra Tanja Ra­hm, der le­ve­de som prosti­tu­e­ret i tre år, da hun var i be­gyn­del­sen af 20er­ne.

Hun går i ret­te med ra­diovært på Ra­dio24­syv Rik­ke Gro­sell, der i en ny bog for­tæl­ler om si­ne po­si­ti­ve op­le­vel­ser som escort­pi­ge.

» Der er rig­tig man­ge prosti­tu­e­re­de kvin­der, der bed­ra­ger sig selv, når de si­ger, det er et frit valg. Det er en fra­se, de fy­rer af for at be­va­re de­res egen in­te­gri­tet. De valg, de træff er, er ik­ke ta­get på bag­grund af go­de, sun­de over­vej­el­ser, « si­ger Tanja Ra­hm til BT.

» De fl este er i prosti­tu­tion på grund af so­ci­a­le, psy­ki­ske el­ler øko­no­mi­ske pro­ble­mer. De har ik­ke an­dre al­ter­na­ti­ver, og der­for skal man be­skyt­te dem. Den lyk­ke­li­ge lu­der er en myte, « ud­dy­ber hun.

I bo­gen ’ Vi­dun­der­li­ge skam’ for­tæl­ler Rik­ke Gro­sell om de ot­te må­ne­der, hun - af lyst - le­ve­de som prosti­tu­e­ret i det kø­ben­havn­ske prosti­tu­tions­mil­jø. I bo­gen slår hun til lyd for kø­be­sex .

Barskt mø­de med bran­chen

Tanja Ra­hn hav­de der­i­mod et barskt mø­de med bran­chen. Hun tog ko­kain, mens hun le­ve­de som prosti­tu­e­ret, og livs­sti­len gjor­de, at hun ud­vik­le­de en de­pres­sion og blev selv­mord­s­tru­et. Hun har nu stift et en net­værks­grup­pe for prosti­tu­e­re­de, der vil ud af de­res livs­ba­ne. Kø­be­sex skal kri­mi­na­li­se­res, me­ner hun.

» I søn­dags var vi i te­a­te­ret i Sve­ri­ge med net­værks­grup- pen for at hø­re prosti­tu­e­re­de for­tæl­le om de­res op­le­vel­ser. Der var en pi­ge blandt pu­bli­kum, der for­tal­te, at hun kend­te pi­ger, der føl­te sig be­skyt­tet af, at kø­be­sex i Sve­ri­ge er ble­vet for­budt. Loven hjalp dem ud af prosti­tu­tion, « for­tæl­ler Tanja Ra­hm.

Rik­ke Gro­sell gik ind i prosti­tu­tions­mil­jø­et, for­di hun var nys­ger­rig. Hun gjor­de det ik­ke af øko­no­mi­ske grun­de, men der­i­mod for­di hun vil­le prø­ve ting af. Det er vig­tigt, at man ser kvin­der som seksu­el­le væ­se­ner, der ik­ke nød­ven­dig­vis sø­ger kær­lig­hed sam­ti­dig, me­ner hun.

Se­xo­log Jo­an Ør­ting er der­i­mod over­be­vist om, at de res­sour­cestær­ke prosti­tu­e­re- de og­så sæl­ger krop­pen for at få kær­lig­hed og op­mærk­som­hed.

» Hvis de sæl­ger sex, så tror de og­så, de får kær­lig­hed. Det sma­ger af kær­lig­hed. Men man­ge kvin­der er me­get nys­ger­ri­ge på de­res seksu­a­li­tet. De kvin­der, jeg har på se­xo­log­ud­dan­nel­sen, er me­get nys­ger­ri­ge. Der er et an­det fo­kus på kvin­ders seksu­a­li­tet i dag, « si­ger Jo­an Ør­ting.

Rol­le­spil

Tanja Ra­hm me­ner, at kvin­der spil­ler et rol­le­spil, når de sæl­ger de­res krop. Iføl­ge hen­de er der al­drig fo­kus på kvin­dens seksu­a­li­tet, lyst el­ler be­hov. Det er al­tid på man­dens præ­mis­ser. I ste­det for at for­døm­me prosti­tu­e­re­de skal man i hø­je­re grad bru­ge de­res vi­den, for­di de lig­ger in­de med me­gen er­fa­ring.

Ri­chard Hay­es, 25 år:

» Ge­ne­relt sy­nes jeg, det skal re­gu­le­res, så for­hol­de­ne for kvin­der­ne bli­ver bed­re. Man skal ha­ve lov at be­stem­me over sin egen krop. Jeg ken­der nog­le, der er på webcam for at tje­ne pen­ge. De har det fint med det. Men man­ge gør det ik­ke af lyst. «

Emi­lie Lø­ven­dorf, 19 år:

» Det skal væ­re for­budt. Det er hver­ken godt for dem, der gør det, el­ler dem, der kø­ber det. Den lyk­ke­li­ge lu­der fin­des ik­ke. Man kan ik­ke ha­ve sex med frem­me­de mænd, uden at det be­ty­der ren bu­si­ness. «

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

» Der er rig­tig man­ge prosti­tu­e­re­de kvin­der, der bed­ra­ger sig selv, når de si­ger, det er et frit valg. Det er en fra­se, de fy­rer af for at be­va­re de­res egen in­te­gri­tet. De valg, de træf­fer, er ik­ke ta­get på bag­grund af go­de, sun­de over­vej­el­ser, « si­ger Tanja Ra­hm. Fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen

Klip fra BT i går. Ra­diovær­ten Rik­ke Gro­sell har skre­vet en bog om si­ne po­si­ti­ve er­fa­rin­ger som prosti­tu­e­ret, og det ska­ber de­bat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.