’ Tro­e­de, jeg skul­le dø’

I ok­to­ber 2004 voldtog ’ se­x­monste­ret’ en ung kvin­de i Kø­ben­havn. I går stod hun frem på tv og for­tal­te sin rysten­de hi­sto­rie

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

AN­KLA­GET

I dis­se da­ge sid­der en 34- årig mand på an­kla­ge­bæn­ken i Kø­ben­havns By­ret, til­talt for en yderst brutal voldtægt mod en 23- årig kvin­de i de­cem­ber sid­ste år. Kvin­den over­le­ve­de kun over­fal­det, for­di hun - ef­ter at hun var ble­vet smidt i det iskol­de vand i Kø­ben­havns Havn - lod som om, hun var død.

Den 34- åri­ge næg­ter sig skyl­dig i an­kla­ger­ne.

Sik­kert er det imid­ler­tid, at den 34- åri­ge til­ba­ge i 2004 blev kendt skyl­dig i en af de grove­ste voldtæg­ter i ny­e­re tid.

En ok­to­ber­nat i 2004 voldtog han den den­gang 22- åri­ge Emi­li­ja i Kø­ben­havn.

I går af­tes stod hun frem i kri­mi­nal­ma­ga­si­net Sta­tion 2 og for­tal­te om over­fal­det. Selv om det er 10 år si­den, står al­le de­tal­jer sta­dig me­get klart i hen­des erin­dring.

I tv- pro­gram­met for­tal­te hun, hvor­dan gerningsmanden trak hen­de ind på et lil­le græs­a­re­al, rev tø­jet af hen­de og voldtog hen­de. » Jeg tænk­te med det sam­me: Jeg skal dø nu. Nu bli­ver jeg dræbt. Han var ik­ke en per­son, man kun­ne gå i di­a­log med. Jeg kun­ne se på ham, at han vil­le gø­re alt for at få sin vil­je. Og­så slå mig ihjel, « for­tæl­ler hun.

Der­ef­ter tvang gerningsmanden Emi­li­ja med en kniv til at gå gen­nem by­en med ham, selv om hun kun var iført dun­vest og si­ne støv­ler.

Da de nå­e­de til Vor Frue Kir­ke, voldtog han hen­de igen.

Of­re får ik­ke til­stræk­ke­lig hjælp

» Mens han tvang mig til for­skel­li­ge for­mer for sex, så skul­le jeg stå med mit ho­ved op mod kir­kens yder­væg. Jeg tænk­te, at hvis han ban­ke­de mit ho­ved ind i den, så vil­le jeg dø… hvis han gjor­de det stærkt nok, « si­ger hun.

Emi­li­ja har valgt at for­tæl­le sin hi­sto­rie, for­di hun ik­ke me­ner, at voldtægtsof­re får hjælp nok. Hun fryg­ter, hvor­dan det skal gå for den kvin­de, der i de­cem­ber blev vold­ta­get og ka­stet i hav­nen. An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at det er den sam­me mand, der voldtog hen­de i 2004.

Emi­li­ja er et dæk­navn, som TV2 har valgt at bru­ge, for­di kvin­den ik­ke øn­sker sit rig­ti­ge navn frem.

Den nu 34- årig mand sid­der i dag på an­kla­ge­bæn­ken i en me­get grov voldtægts­sag fra de­cem­ber sid­ste år. Til­ba­ge i 2004 blev han dømt i en af vor tids mest al­vor­li­ge voldtæg­ter. Teg­ning: An­ne Gy­ri­te Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.