Fem ’ hjæl­pe­re’ fort­sat fængs­let

De fem mænd, der er mistænkt for at ha­ve bi­stå­et Omar El- Hus­se­in med ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar, skal for­bli­ve va­re­tægts­fængs­let i yder­li­ge­re fi re uger

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen og Jens An­ton Bjør­na­ger Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TERRORHJÆLP

Kø­ben­havns By­ret har i går valgt at for­læn­ge va­re­tægts­fængs­lin­gen af de fem mænd, der er mistænkt for at ha­ve bi­stå­et Omar El- Hus­se­in med ter­r­orat­ten­ta­tet i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar i år.

Va­re­tægts­fængs­lin­gen lø­ber nu frem til 18. ju­ni. Det er tred­je gang, ret­ten har valgt at for­læn­ge va­re­tægts­fængs­lin­gen, si­den de blev an­holdt få da­ge eft er an­gre­bet.

To af de fem hav­de på for­hånd ac­cep­te­ret, at va­re­tægts­fængs­lin­gen vil­le bli­ve for­læn­get.

Sig­tet for at hjæl­pe

De er al­le fem sig­te­de for at ha­ve hjul­pet den dræb­te Omar El- Hus­se­in med at gen- nem­fø­re an­gre­be­ne, hvor den 55- åri­ge Finn Nør­gaard og 37- åri­ge Dan Uzan blev dræbt, og for at ha­ve med­vir­ket til yder­li­ge­re seks drabs­for­søg.

Der­u­d­over mistæn­kes de for at ha­ve skaff et at­ten­tat­man­dens ger­nings­vå­ben af vej­en.

Ret­ten har hidtil væ­ret af den over­be­vis­ning, at der er be­grun­det mi­stan­ke om, at de sig­te­de har gjort sig skyl­di­ge i an­kla­ger­ne, og po­li­ti­et har der­u­d­over slå­et på, at der er ri­si­ko for, at de fem kan for­pur­re eft er­forsk­nin­gen, der fort­sat står på, hvis de bli­ver løsladt.

Ban­de­re­la­tio­ner

Gårs­da­gens rets­mø­de fo­re­gik - som det har væ­ret til­fæl­det hidtil - bag luk­ke­de dø­re.

En af for­sva­rer­ne nå­e­de dog, in­den dø­re­ne blev luk­ket, at be­mær­ke, at det pri­mært var den tek­ni­ske del af eft er­forsk­nin­gen, der lå til­ba­ge, og an­ty­de­de der­med, at po­li­ti­et mu­lig­vis er for­holds­vis langt i sin eft er­forsk­ning i for­hold til de fem sig­te­de mænd.

Ber­ling­s­ke har tid­li­ge­re kun­net for­tæl­le, at al­le fem mænd har en plet­tet straff eat­test, og at et fl er­tal af dem har re­la­tio­ner til ban­de­mil­jø­et i Kø­ben­havn.

Hav­de vå­ben­la­ger

En af de fængs­le­de, en 30- årig mand, ud­mær­ker sig der­u­d­over ved at væ­re dømt for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af et re­gu­lært vå­ben­la­ger, her­i­blandt mi­li­tæ­re ge­væ­rer, ma­skin­pi­sto­ler og en hjem­mela­vet bom­be.

Den 30- åri­ge er til for­skel fra de an­dre sig­tet for at ha­ve frem­skaff et eff ek­ter, der skul­le bru­ges til an­gre­bet mod sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Det er uvist, hvil­ke eff ek­ter der er ta­le om. To mænd på hen­holds­vis 20 og 22 år blev an­holdt man­da­gen eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14.- 15. fe­bru­ar. De er mistænkt for at ha­ve hjul­pet gerningsmanden Omar El- Hus­se­in. 27. fe­bru­ar blev en 18- årig mand sig­tet for med­vir­ken til drab og for­søg på drab. Han skal ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in med at an­skaff e en skud­sik­ker vest og mindst en kniv. 19. marts blev to mænd på hen­holds­vis 25 og 30 år an­holdt og sig­tet for at ha­ve hjul­pet gerningsmanden med at kom­me af med det vå­ben, han brug­te un­der an­gre­bet på kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro, hvor en per­son blev dræbt. De to mænd er og­så sig­tet for med­vir­ken til ter­ror, drab og drabs­for­søg ved at ha­ve skaff et ’ an­dre eff ek­ter’ til an­gre­bet mod sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, hvor end­nu en per­son mi­ste­de li­vet.

det elek­tro­ni­ske e- boks po­st­sy­stem, har in­den for det se­ne­ste hal­ve år ik­ke væ­ret in­de at kig­ge på de­res di­gi­ta­le post. De off ent­li­ge myn­dig­he­der sen­der i gen­nem­snit seks mil­li­o­ner di­gi­ta­le bre­ve ud hver må­ned til pri­va­te og virk­som­he­der.

Omar El- Hus­se­in fik hjælp til at skaf­fe vå­ben.

Fo­to: Kø­ben­havns Po­li­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.