Kræ­ver pen­ge til­ba­ge for jobs­nyd

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SVIN­DEL

Kø­ben­havns Kom­mu­ne vil kræ­ve pen­ge­ne til­ba­ge fra den bag­mand, der har snydt sig til ud­be­ta­ling af 35 mio. kr. gen­nem jo­bro­ta­tions­ord­nin­gen.

Det fast­slår be­skæft igel­ses­og in­te­gra­tions­borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­lev ( R).

» Der er in­gen tvivl om, at jeg er vred over den­ne sag. Jeg er vred over, at der er en bag­mand med et net af virk- som­he­der, der har spe­ku­le­ret be­vidst i at ud­nyt­te jo­bro­ta­tions­reg­ler­ne. Der­for går vi eft er bag­man­den og har bedt ham om at be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge i al­le de udo­ku­men­te­re­de sa­ger, « si­ger hun.

Er­ken­der kom­mu­nal fejl

Det sker eft er, at TV2 af­slør ede, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne har ud­be­talt det sto­re mil­li­onbe­løb til cal­l­cen­ter- virk­som­he­den 24na­ti­ve samt to an­dre fi rma­er med sam­me ejer, uden de re­elt hav­de sendt me­d­ar­bej­de­re i ud­dan­nel­se. Iføl­ge TV2 afl ø- ste vi­ka­rer­ne slet ik­ke de an­sat­te på ar­bejds­plad­sen.

An­na Mee Al­ler­s­lev er­ken­der, at der er sket en stor fejl i kom­mu­nens ar­bej­de. Der­for har hun igang­s­at en in­tern un­der­sø­gel­se.

» Vi skal fi nde ud af, hvor vi skul­le ha­ve gjort det bed­re, og hvem der har vist hvad på hvil­ke tids­punk­ter. Det ser ud til, at de che­fer, der har haft an­sva­ret den­gang i 2012 og 2013, ik­ke er hos os læn­ge­re, Men den nye di­rek­tion ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt og har fuldt op med kon­trol­be­søg og tjek og sam­ti­dig ge­ne­relt set på, hvor­dan man kon­trol­le­rer om­rå­det, « si­ger hun.

’ Det skal ik­ke ske igen’

» Jeg er util­freds med, at jeg ik­ke kend­te til sa­gen den­gang og ik­ke fi k no­gen op­lys­nin­ger om det af den gam­le le­del­se, og det skal selv­føl­ge­lig ik­ke ske igen, « fast­slår hun.

Borg­meste­ren kan ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt op­ly­se, hvor man­ge pen­ge kom­mu­nen kan få til­ba­ge fra eje­ren af virk­som­he­der­ne. Iføl­ge hen­de er der nog­le sa­ger, hvor reg­ler­ne er ble­vet over­holdt og kan do­ku­men­te­res.

Omar El- Hus­se­in fik hjælp ef­ter an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn lør­dag den 14. fe­bru­ar, me­ner po­li­ti­et at kun­ne be­vi­se.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.