Be­tal snart med dit fi nger­aft ryk

BT - - NYHEDER -

Der er po­li­tik og valgsnak her, der og al­le veg­ne for ti­den, og de po­li­ti­ske løft er og he­de de­bat­ter ta­ger for al­vor fart, når stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) tryk­ker på valg­k­nap­pen.

Og det bli­ver til stor glæ­de for de fl este væl­ge­re. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra ana­ly­se­bu­reau­et Wil­ke iføl­ge avi­sen. dk

Ana­ly­se­bu­reau­et har spurgt 1.006 dan­ske væl­ge­re, hvad de sy­nes om, at po­li­tik og fol­ke­tings­valg får så me­get plads i me­di­er­ne.

Seks ud af ti sva­rer, at det er ’ godt og spæn­den­de’. Kun hver fj er­de er godt træt­te af valg­prog­no­ser og po­li­ti­ske ana­ly-

In­den­for for et år vil de før­ste Dan­ske Bank­kun­der for­hå­bent­lig ha­ve er­stat­tet pin­ko­den på be­ta­lings­kor­tet med en lil­le fi nger­aft ryks­can­ner. Scan­ne­ren er pla­ce­ret på sel­ve be­ta­lings­kor­tet - og er en del af et sam­ar­bej­de med det nor­ske fi rma Zwipe . Det kom frem på et pres­se­mø­de, som Ma­stercard afh oldt i går. For­de­le­ne ved sy­ste­met er, at man ik­ke be­hø­ver at ta­ste en pin­ko­de, li­ge­som der hel­ler ik­ke er en øv­re græn­se for transak­tio­nens stør­rel­se.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Dan­sker­ne er vil­de med po­li­tik. Så snart stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ud­skri­ver valg, får de end­nu me­re.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.