Dan­ske væl­ge­re er vil­de med po­li­tik

BT - - NYHEDER -

Ras­mus Walt­her Jensen

ser. De be­teg­ner det som ’ dår­ligt og ke­de­ligt’, at po­li­tik fyl­der så me­get i me­di­e­bil­le­det.

Pas på mudderkast

Dan­sker­nes be­gej­string for po­li­tik un­drer ik­ke po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell. Det ses blandt an­det i det mas­si­ve ud­bud af po­li­tisk stof i avi­ser, tv, net­me­di­er og på de so­ci­a­le me­di­er, på­pe­ger han.

Men po­li­ti­ker­ne - og sær­ligt stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen - skal va­re sig for mudderkast, smæ­de­kampag­ner og over­fl adi­ske svar, hvis de vil be­va­re væl­ger­nes po­si­ti­ve op­mærk­som­hed, ad­va­rer Hans En­gell.

» Folk gi­der sim­pelt­hen ik­ke se på to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter, der står og mund­hug­ges og bi­der ad hin­an­den i et surt op­gør, « si­ger han til avi­sen. dk.

Han for­ud­ser, at væl­ger­ne vil nå et mæt­nings­punkt og stå af, hvis de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter ik­ke for­mår at hol­de en or­dent­lig to­ne, når valg­kam­pen for al­vor går i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.