Vil af­sæt­te 2,5 mi a. kr. til pas­ning af de små

BT - - NYHEDER -

BØR­NE­PAK­KE

Trods tid­li­ge­re løft er vil re­ge­rin­gen ik­ke ind­fø­re så­kald­te mini­mums­nor­me­rin­ger for, hvor man­ge pæ­da­go­ger der skal væ­re til bør­ne­ne i de dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner.

De 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, som bør­ne­pak­ken af­sæt­ter frem mod 2019, skal i ste­det gå til blandt an­det eft er­ud­dan­nel­se af pæ­da­go­ger­ne.

» Hvis man hav­de ube­græn­se­de mid­ler i statskas­sen, kan det da godt væ­re, at man vil­le la­ve mini­mums­nor­me­rin­ger og læn­ge­re åb­ning­sti­der, men det har vi ik­ke, « sag­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) på et pres­se­mø­de tors­dag mid­dag.

Halv­de­len af bør­ne­pak­ken - 1,25 mil­li­ard kro­ner - skal gå til me­re pæ­da­go­gisk per­so­na­le og et kom­pe­ten­ce­løft af det pæ­da­go­gi­ske per­so­na­le og le­der­ne.

» Dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de voks­ne er af­gø­ren­de for, om vo­res børn tri­ves. Der­for skal halv­de­len af pen­ge­ne gå til fl ere pæ­da­go­ger og med­hjæl­pe­re og ud­dan­nel­se, « si­ger Thor­ning. Bnb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.