FI­RE TRIN MOD ’’

Hver fem­te dan­sker har lavt selv­værd - ny bog hjæl­per dig på ret­te

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk den 28. maj på for­la­get Kisser Pa­lu­dan, psy­ko­log og for­fat­ter

Jeg har end­nu ik­ke mødt et men­ne­ske, der ik­ke in­di­mel­lem døm­mer el­ler skæl­der sig selv ud

VEJ­VI­SER

Alt for man­ge dan­ske­re har ondt i selv­vær­det. De ta­ler til sig selv på en må­de, de al­drig vil­le ta­le til de­res børn el­ler en ven. Det be­ty­der be­kym­rin­ger, in­dre uro og et liv, der of­te er uden re­el lyk­ke­fø­lel­se.

Så­dan ly­der be­ske­den fra psy­ko­log og te­ra­pe­ut Kisser Pa­lu­dan, der i knap 30 år har ar­bej­det med be­gre­bet selv­værd og net­op skre­vet en bog om em­net.

» Det er et kæm­pe stort pro­blem. Jeg tror, at 99,9 pro­cent af al­le dan­ske­re på en el­ler an­den må­de kæm­per med lavt selv­værd, og jeg har end­nu ik­ke mødt et men­ne­ske, der ik­ke in­di­mel­lem døm­mer el­ler skæl­der sig selv ud, « si­ger Kisser Pa­lu­dan, der har skre­vet bo­gen ’ Elsk den du er - styrk dit selv­værd på ot­te uger’.

’ Elsk

den du er - styrk dit selv­værd på ot­te uger’

Udkommer

Tur­bi­ne.

Pa­lu­dan ( Født 1969) er ud­dan­net psy­ko­log og bl. a. ef­ter­ud­dan­net i par­te­ra­pi, me­di­ta­tion og hyp­no­se. Hun fun­ge­rer i dag som men­tor, kur­sus­le­der, te­ra­pe­ut, skri­bent og la­ver kur­ser til bå­de er­hvervs­li­vet og pri­va­te.

Kisser

Selv­vær­det er de­fi­ne­ret som den må­de, vi op­fat­ter os selv på - alt­så hvor­dan vi tæn­ker om os selv og de fø­lel­ser, det ud­lø­ser. Selv­værd er ens ev­ne til at el­ske sig selv som men­ne­ske. Her er det vig­tigt at skel­ne mel­lem selv­værd og selv­til­lid. Det før­ste hand­ler om at væ­re til­freds med sig selv og ac­cep­te­re sig selv, si­ne fejl og mang­ler, mens selv­til­lid hand­ler om at væ­re til­freds med det, man gør, ly­der eks­per­ter­nes de­fi­ni­tion.

» Selv­vær­det spil­ler ind i alt i dit liv. Det er en over­set, men me­get vig­tig fak­tor ved at væ­re men­ne­ske. Jeg me­ner, at vi har svært ved at væ­re lyk­ke­li­ge og gå igen­nem de svæ­re pe­ri­o­der, der al­tid er i li­vet, uden et sundt selv­værd, « for­kla­rer Kisser Pa­lu­dan, der i dag blandt an­det la­ver kur­ser og for­løb, der skal styr­ke selv­vær­det.

Svært at hånd­te­re li­vet

Hos Psy­ki­a­tri­fon­den nik­ker man gen­ken­den­de til, at dan­sker­ne har ondt i selv­vær­det.

» En skræm­men­de stor del af dan­sker­ne si­ger at de er pres­se­de, stres­se­de el­ler mi­stri­ves, når vi spør­ger dem. Det si­ger no­get om, at der er en stor grup­pe men­ne­sker, for hvem det at gå igen­nem li­vet med­fø­rer en ræk­ke ud­for­drin­ger, de har svært ved at hånd­te­re, « si­ger chef­p­sy­ko­log Mi­cha­el Da­ni­el­sen.

Iføl­ge en tid­li­ge­re un­der­sø­gel­se fra Psy­ki­a­tri­fon­den har 20 pro­cent - el­ler hver fem­te dan­sker - et lavt selv­værd el­ler fø­ler sig util­stræk­ke­lig.

Selv­vær­det spæn­der ben

Kisser Pa­lu­dan for­kla­rer, at et lavt selv­værd kan spæn­de ben for alt det, man drøm­mer om. Det go­de job, en hø­je­re løn el­ler et lyk­ke­ligt parforhold.

Der­for har hun skre­vet bo­gen ’ Elsk den du er’, der i lø­bet af ot­te uger kan vi­se vej­en til et bed­re selv­værd og der­med mu­lig­he­den for at nå si­ne mål, op­le­ve livs­glæ­de og få det job og den løn, man selv sy­nes, man fortje­ner.

» Det nye er, at den er kon­kret. Jeg har la­vet den så­dan, at hvis man føl­ger red­ska­ber­ne, så vil den for­an­dre ens liv. Det kan jeg ga­ran­te­re, for jeg har kørt rig­tig man­ge men­ne­sker igen­nem lig­nen­de for­løb. Det kræ­ver ba­re en stor og ved­va­ren­de ind­sats fra en selv, « si­ger Kisser Pa­lu­dan.

Iføl­ge Psy­ki­a­tri­fon­dens chef­p­sy­ko­log kan selv­hjælps­bø­ger, der ved hjælp af hand­lin­ger el­ler øvel­ser un­der­støt­ter det, man for­sø­ger at for­an­dre, væ­re et ’ godt red­skab’ på vej­en mod et bed­re selv­værd.

Den ful­de pak­ke i bo­gen ’ Elsk den du er’ ta­ger ot­te uger at gen­nem­fø­re med mas­ser af øvel­ser. På si­den her gi­ver vi dig fi­re af Kisser Pa­lu­dans enk­le skridt, der kan vi­se dig vej­en til et bed­re selv­værd og det go­de liv.

Hvis man ik­ke mær­ker ef­ter, aner man ik­ke, hvor­dan man har det. Der­for skal du ska­be en ’ nær­vær­sprak­sis’. Det vil si­ge en va­ne el­ler et ri­tu­al, så du kan mær­ke nær­væ­ret i dig selv.

Re­ser­ver 10 mi­nut­ter hver dag, hvor du kan væ­re til ste­de. Det kan væ­re 10 mi­nut­ters me­di­ta­tion, en gå­tur i sko­ven el­ler en fre­de­lig stund ale­ne på so­fa­en.

Ko­de­or­det er, at du skal for­bin­des med dig selv. Du skal ha­ve for­nem­mel­sen af at væ­re i dig selv.

Må­let er at iagt­ta­ge, hvad du egent­lig tæn­ker om dig selv. Vi le­ver som ro­bot­ter, sty­ret af gam­le im­pul­ser, uden at væ­re klar over det. Den­ne øvel­se gi­ver dig mu­lig­hed for at iagt­ta­ge dig selv, så du bli­ver be­vidst om, hvad du gør, tæn­ker og fø­ler.

Skru ti­den til­ba­ge til en kon­kret si­tu­a­tion, hvor du blev ked af det el­ler på­vir­ket. Tænk ef­ter, hvor­for du fik det dår­ligt. Var det no­get, an­dre sag­de, el­ler var det en fø­lel­se, der op­stod, ef­ter du i tan­ker­ne hav­de dømt el­ler skældt dig selv ud. For­di du hav­de sagt til dig selv ’ du er og­så en kæm­pe idi­ot’.

Vær be­vidst om de ’ dom­me’ el­ler tan­ker, der er så ind­byg­ge­de i os, at vi sjæl­dent læg­ger mær­ke til dem.

Skriv sy­ste­ma­tisk ned på en li­ste, hvor­dan du døm­mer dig selv. Hvad si­ger din in­dre, vær­ste kri­ti­ker – dit su­per- ego – om dig, når det er al­ler vær­st?

På den må­de bli­ver det me­get ty­de­ligt, hvor­dan og på hvil­ke må­der du døm­mer og kri­ti­se­rer dig selv. Det kan væ­re en hård øvel­se og brutal læs­ning. Vi be­skyl­der os selv for de vær­ste ting.

Må­let er at åb­ne øj­ne­ne for de ne­ga­ti­ve, au­to­ma­ti­ske tan­ker, der strøm­mer igen­nem dig. Hvad si­ger du til dig selv, hvor­dan ta­ler dit su­per- ego til dig?

På den må­de skal du over­vå­ge dig selv, ind­til du har få­et over­blik over, hvil­ke te­ma­er der går igen i for­døm­mel­sen af dig selv.

Der­næst skal du la­ve en mod­tan­ke til hver ne­ga­tiv tan­ke. Hvis du f. eks. tæn­ker ’ jeg er og­så så dum, jeg for­står ik­ke no­get’ skal du modtæn­ke at ’ jeg er nøj­ag­tig så klog, som jeg skal væ­re’.

Brug mod­tan­ken – tænk sæt­nin­gen igen­nem el­ler sig den højt – hver gang den ne­ga­ti­ve tan­ke duk­ker op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.