For­ladt af sit livs

Af­dø­de for­fat­ter Kir­sten Hof­f­mey­er skrev 500 kær­lig­heds­novel­ler. Som ung blev hun stormen­de fo­rel­sket i en mand, som plud­se­lig for­svandt – men op­søg­te hen­de igen, 20 år se­ne­re

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk Kir­sten Hof­f­mey­er i ’ Ra­dio­for­tæl­lin­ger’, P1 Kir­sten Hof­f­mey­er i ’ Ra­dio­for­tæl­lin­ger’, P1

KIR­STEN HOF­F­MEY­ER

Hun var en af Dan­marks mest læ­ste for­fat­te­re. Men de fær­re­ste kend­te hen­de el­ler hen­des egen dra­ma­ti­ske kær­lig­heds­hi­sto­re.

Den 76- åri­ge Kir­sten Hof­f­mey­er, der har skre­vet om­kring 500 noveller om kær­lig­hed til uge­bla­de­ne Søn­dag, Hjem­met og Hen­des Ver­den, dø­de tirs­dag ef­ter kort tids syg­dom. Hof­f­mey­er var kendt for at for­tæl­le om men­ne­skers skæb­ner og kær­lig­heds­liv. Al­le­re­de som ung strøm­me­de kær­lig­heds­hi­sto­ri­er­ne ned på pa­pi­ret, og det fort­sat­te op gen­nem he­le vok­sen­li­vet. Så er man til uge­blads­drøm­me og novel­le- ro­man­tik, har man med stor sand­syn­lig­hed læst en kær­lig­heds­novel­le af Kir­sten Hof­f­mey­er, der gen­nem sin for­fat­ter­tid hav­de man­ge hund­re­de tu­sin­de læ­se­re.

Den stor­pro­du­ce­ren­de novel­le­for­fat­ter tog læ­ser­ne ind i kær­lig­heds­u­ni­ver­ser, der ik­ke al­tid end­te lyk­ke­ligt, og det er nær­lig­gen­de at tro, at in­spira­tio­nen kom fra hen­des eget liv. Som ung mød­te hun den be­ru­sen­de kær­lig­hed på en fe­rie i Syds­pa­ni­en i skik­kel­se af en mystisk fransk­mand, der der­ef­ter plud­se­lig for­svandt. Hun le­ve­de med den dy­be længsel ef­ter at gen­se man­den i sit liv. Og det helt us­and­syn­li­ge ske­te man­ge år se­ne­re. En hi­sto­rie, som Kir­sten Hof­f­mey­er for­tal­te om i et sjæl­dent in­ter­view i P1- ra­diopro­gram­met ’ Ra­dio­for­tæl­lin­ger’ i 2012.

At kær­lig­he­den skul­le bli­ve et om­drej­nings­punkt i Kir­sten Hof­f­mey­ers liv, lå ik­ke li­ge i kor­te­ne, da hun var barn. I hjem­met i Es­b­jerg var det så som så med de var­me fø­lel­ser. Fa­de­ren var in­ge­ni­ør på en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.