’ Hun var emi­nent til at skri­ve’

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

UKENDT TA­LENT

Kir­sten Hof­f­mey­er le­ve­re­de gen­nem 43 år kær­lig­heds­novel­ler til Hen­des Ver­den, Hjem­met og Søn­dag. Ta­bi­ta Wul­ff, der er tid­li­ge­re fik­tions­re­dak­tør på Søn­dag, kend­te Hof­f­mey­er godt, men kom al­drig helt tæt på hen­de.

» Hun var en yderst spæn­den­de og mystisk kvin­de. Men og­så en in­dad­vendt og in­tro­vert per­son. Hun le­ve­de to liv. På den ene si­de var hun udad­vendt med sin fa­mi­lie, og på den an­den si­de le­ve­de hun det in­dre, me­get ri­ge liv, hvor hun ryste­de den ene hi­sto­rie ud af ær­met ef­ter den an­den, « si­ger Ta­bi­ta Wul­ff, der har kendt Kir­sten Hof­f­mey­er si­den 1991.

Den tid­li­ge­re fik­tions­re­dak­tør kan godt for­stå, at man­ge ik­ke kend­te Hof­f­mey­er, for hun kom al­drig vi­de­re end er­hver­vet som novel­le- for­fat­ter.

» Folk vid­ste ik­ke, hvem hun var, for­di hun skrev til uge­bla­de, hvor man ik­ke læg­ger mær­ke til, hvem der står som af­sen­der. Hun var en af de per­son­lig­he­der, som skrev ham­ren­de godt, men al­drig no­gen­sin­de blev be­rømt, « si­ger Ta­bi­ta Wul­ff, der gen­nem åre­ne og­så så Kir­sten Hof­f­mey­er pri­vat.

Gni­stren­de pen

Kir­sten Hof­f­mey­er var til ti­der en van­ske­lig ar­bejds­part­ner, da hun var me­get nø­je­reg­nen­de med, om man ret­te­de et ord el­ler et kom­ma i hen­des tek­ster. Men hun var fan­ta­stisk til at skri­ve.

» Selv­om hun selv kun hav­de ét stort kær­lig­heds­for­hold, var hun ut­ro­lig dyg­tig til at skri­ve psy­ko­lo­gi­en og kær­lig­he­den ind i si­ne for­tæl­lin­ger. Det var ik­ke ba­re en uge­blads­for­tæl­ling, for hun hav­de en gni­stren­de pen, som gjor­de for­tæl­lin­ger­ne så vir­ke­li­ge og næ­re, « for­tæl­ler Ta­bi­ta Wul­ff.

Kir­sten Hof­f­mey­er var en blæn­den­de skri­bent og et me­get pri­vat men­ne­ske, for­tæl­ler hen­des tid­li­ge­re re­dak­tør Ta­bi­ta Wul­ff, til BT.

Ar­kiv­fo­to: Hanne Pa­lu­dan Kristensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.