Mikkel Beha ad­skilt fra bør­ne­ne i ot­te må­ne­der

Op­ta­gel­ser­ne til den tred­je sæ­son af ’ Kurs mod fjer­ne ky­ster’ er i gang, og det har ført til en læn­ge ven­tet gen­for­e­ning mel­lem tv- vært Mikkel Beha og hans to even­tyr­lyst­ne søn­ner

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen

EVEN­TYR

Når den po­pu­læ­re tv- vært Mikkel Beha Eri­ch­sen to­ner frem på skær­men, ik­lædt sej­ler­tøj, i de skøn­ne­ste om­gi­vel­ser, så er tan­ken ‘ gid, det var mig’ ik­ke så fjern.

Men det er ik­ke kun liv og gla­de da­ge for TV 2- vær­ten, der imel­lem op­ta­gel­ser­ne til rej­se­pro­gram­met ‘ Kurs mod fjer­ne ky­ster’ må und­væ­re si­ne rej­se­lyst­ne børn, Emil på 25 år og Theis på 22 år, i lan­ge pe­ri­o­der.

Nu er op­ta­gel­ser­ne imid­ler­tid gå­et i gang til den tred­je sæ­son af se­ri­en, og der­for har Mikkel Beha Eri­ch­sen at­ter set si­ne børn ef­ter over ot­te må­ne­ders ad­skil­lel­se. Det skri­ver Bil­led- Bla­det.

» Det har væ­ret lang tid at ven­te, og det var så dej­ligt at se dem igen. Selv om de er ble­vet nog­le sto­re dren­ge, så er de sta­dig ens små dren­ge, « si­ger Mikkel Beha Eri­ch­sen til Bil­led- Bla­det.

De før­ste op­ta­gel­ser blev la­vet på den lil­le ø Ta­hi­ti, der lig­ger i Stil­le­ha­vet mel­lem Au­stra­li­en og Sy­da­me­ri­ka, hvor dren­ge­ne hav­de he­vet de­res båd, Ha­va­na, på land.

Kva­li­tet­s­tid

Når ‘ Kurs mod fjer­ne ky­ster’ ven­der til­ba­ge til skær­men, vil se­er­ne op­le­ve, hvor­dan Beha og bør­ne­ne får re­stau­re­ret Ha­va­na, så den bli­ver klar til an­den del af den for­ry­gen- de jor­dom­sej­ling.

» Jeg må si­ge, at det var hyg­ge­ligt at væ­re på bed­ding sam­men, og det er no­get af det, vi al­ler­bedst kan li­de. Så går vi med nog­le vin­kel­s­li­be­re og ma­ler og skru­er. Det er, hvad jeg vil kal­de god ’ far og søn kva­li­tet­s­tid’, « si­ger den po­pu­læ­re tv- vært.

Dren­ge­ne har nu let­tet an­ker og har kurs mod øen Nui, in­den tu­ren går vi­de­re til Ton­ga og Fi­ji. I slut­nin­gen af ju­ni ven­der Mikkel Beha, ko­nen Ma­ri­an og den yng­ste søn, Al­fred på 15, til­ba­ge og er med på bå­den ind­til juli.

Den tred­je sæ­son af ‘ Kurs mod fjer­ne ky­ster’ ven­tes at rul­le over skær­men på TV2 til næ­ste år.

Mikkel Beha er lidt af en even­ty­rer, så søn­ner­ne Theis og Emil har det ik­ke fra frem­me­de – li­ge­som han selv har ar­vet ud­længs­len ef­ter sin far, Troels Klø­ve­dal. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.