’ Top Gear’- vært: Jeg var dum

Je­re­my Clark­son ta­ler nu ud ef­ter sin dra­ma­ti­ske fy­ring i marts

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

MEA CULPA

» Det var min egen skyld, jeg var dum, « si­ger den tid­li­ge­re ’ Top Gear’- vært Je­re­my Clark­son i et eks­klu­sivt in­ter­view på BBC2.

I marts blev Clark­son fy­ret fra det po­pu­læ­re bil- pro­gram, ef­ter en epi­so­de, hvor han hav­de an­gre­bet og slå­et ’ Top Gear’s pro­du­cer Oi­sin Ty­mon, sam­ti­dig med han over­dæn­ge­de pro­du­ce­ren med yd­my­gen­de skældsord.

Han har tid­li­ge­re und­skyldt episo­den med, at han var ude af ba­lan­ce ef­ter at ha­ve få­et at vi­de, at han skul­le un­der­sø­ges for en svulst, der kun­ne væ­re can­cer.

I BBC2- ra­diopro­gram­met, hvor Clark­son er gæst hos den kend­te tv- og ra­diovært Chris Evans, si­ger Clark­son i en si­de­be­mærk­ning:

» Jeg var ked af, at jeg måt­te hol­de op, men det var min egen skyld. Jeg var dum, « si­ger Clark­son:

» Jeg holdt me­get af at ar­bej­de i BBC. Det er en fed or­ga­ni­sa­tion, og der er nog­le enormt ta­lent­ful­de men­ne­sker i BBC. Nu skal jeg fin­de ud af, hvor­dan ver­den fun­ge­rer uden­for BBC og ’ Top Gear’. Det har jeg brugt den sid­ste tid på. Og når jeg har fun­det ud af det, så skal jeg fin­de ud af, hvad jeg skal la­ve. «

Tom­rum ef­ter fy­ring

» Det ved jeg må­ske om en må­ned, et halvt år el­ler et år. I mel­lem­ti­den bli­ver jeg god til at spil­le ten­nis, « si­ger Je­re­my Clark­son, der in­drøm­mer, at ti­den ef­ter fy­rin­gen har væ­ret van­ske­lig:

» Jeg føl­te mig helt tom, ef­ter jeg stop­pe­de på ’ Top Gear’. Jeg hav­de ar­bej­det på BBC i 27 år og hav­de la­vet ’ Top Gear’ i 12 år. Og jeg el­ske­de det og gik ut­ro­lig me­get op i det. Det var min ba­by, så jeg føl­te et stort tom­rum, da jeg holdt op. «

Je­re­my Clark­son har end­nu ik­ke sagt ja til et nyt job på no­gen tv- sta­tion, selv­om der iføl­ge bri­tisk pres­se bå­de har væ­ret fø­le­re ude fra BBCs kon­kur­rent ITV og den frem­stormen­de strea­m­ing- tje­ne­ste Net­flix. 2008: I ’ Top Gear’ jo­ker Je­re­my Clark­son om last­bil­chauf­fø­rer, der slår prosti­tu­e­re­de ihjel. 2010: BBC und­skyl­der over for den me­xi­kan­ske am­bas­sa­dør, ef­ter at me­xi­ka­ne­re bl. a. blev kaldt ’ dov­ne’ og udu­e­li­ge. 2012: Clark­son sam­men­lig­ner en ja­pansk bil med per­so­ner, der har ge­væk­ster i an­sig­tet. 2014: Mens han re­ci­te­rer et bør­ne­rim, bru­ger Je­re­my Clark­son det kon­tro­ver­si­el­le N- ord om mørklø­de­de men­ne­sker. 2014: Je­re­my Clark­son kal­der en asi­a­tisk mand ’ skævø­je’. 2014: ’ Top Gear’- hol­det flyg­ter fra Ar­gen­ti­na, da num­mer­pla­den på en af de­res bi­ler re­fe­re­rer til fal­kland­s­kon­flik­ten i 1982. 2015: Je­re­my Clark­son bli­ver fy­ret for at ha­ve slå­et en pro­du­cer på ’ Top Gear’.

Ef­ter en vold­sepi­so­de mod en pro­du­cer på BBC- showet ’ Top Gear’ blev den po­pu­læ­re vært Je­re­my Clark­son smidt af hol­det. » Det var min egen skyld, « er­ken­der han nu. Hans frem­tid er end­nu ik­ke fast­lagt. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.