’’

BT - - NYHEDER - Je­re­my Clark­son, tid­li­ge­re ’ Top Gear’- vært

Jeg var ked af, at jeg måt­te hol­de op, men det var min egen skyld

I for­bin­del­se med Net­flix, skri­ver Eve­ning Stan­dard at ’ Hou­se Of Cars’, en re­fe­ren­ce til en af Net­flix’ mest po­pu­læ­re dra­ma­se­ri­er, har væ­ret drøf­tet som en mu­lig ti­tel til et kom­men­de tv- pro­gram med Clark­son i ho­ved­rol­len.

I in­ter­viewet med Chris Evans si­ger Clark­son selv, at han har ’ lyt­tet’ til for­skel­li­ge til­bud, men at der ik­ke har væ­ret egent­li­ge for­hand­lin­ger med no­gen end­nu.

I mel­lem­ti­den har den 55- åri­ge tid­li­ge­re tv- vært slå­et sig sam­men med to an­dre tid­li­ge­re ’ Top Gear’vær­ter, Ri­chard Ham­mond og Ja­mes May, og Clark­son for­tæl­ler, at de skal på tur­né med et li­ves­how om bi­ler i blandt an­det Syd­afri­ka, Au­stra­li­en og Nor­ge.

Og så af­slø­rer den 55- åri­ge eks­vært, at BBC for ti­den er ved at kl­ar­gø­re tre epi­so­der af ’ Top Gear’ med Clark­son fra før fy­rin­gen. Det er ef­ter si­gen­de pro­gram­mer, der end­nu ik­ke har væ­ret sendt, men som vil bli­ve pro­gram­sat se­ne­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.