250 ’ kend­te’ i bør­ne­sex- sag

Fle­re end 1.433 mænd i Stor­bri­tan­ni­en mistæn­kes for pæ­do­fi le for­bry­del­ser. Om­kring 250 af dem me­nes at væ­re kend­te og off ent­li­ge per­so­ner

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STOR­BRI­TAN­NI­EN

En stri­be nye sa­ger om over­greb ven­tes at væ­re på vej i Stor­bri­tan­ni­en, der i for­vej­en er ble­vet ry­stet af en ræk­ke op­sigtsvæk­ken­de og tragi­ske sa­ger de se­ne­ste år.

The Gu­ar­di­an skri­ver, at myn­dig­he­der på tværs af Stor­bri­tan­ni­en eft er­for­sker 1.433 mænd for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb mod børn og un­ge.

Eft er­forsk­nin­gen stræk­ker sig så langt som 50 år til­ba­ge i ti­den, og af de 1.433 mænd er 216 af­gå­et ved dø­den.

Det frem­går sam­ti­dig af de­tal­jer, eft er­for­sker­ne of­fent­lig­gjor­de ons­dag, at 76 af de mistænk­te er el­ler har væ­ret po­li­ti­ke­re, at 43 er el­ler har væ­ret i mu­sikin­du­stri­en, mens 135 er el­ler har væ­ret kendt fra ra­dio-, fi lm- og tvver­de­nen.

40 re­li­gi­øse in­sti­tu­tio­ner

Der­u­d­over me­nes fl er­tal­let af de mistænk­te at ha­ve va­re­ta­get off ent­li­ge em­be­der, hvor de har haft børn i de­res va­re­tægt. 75 bør­ne­hjem og 40 re­li­gi­øse in­sti­tu­tio­ner.

Eks­plo­sion i se­xover­greb

Eft er­forsk­nin­gen har få­et nav­net Ope­ra­tion Hy­drant, og den blev iværk­sat kort eft er, det kom frem, at BBC­stjer­nen Jim­my Savil­le igen­nem år­ti­er hav­de se­x­mis­brugt en lang ræk­ke børn og un­ge – her­i­blandt kræft sy­ge børn.

Si­mon Bailey, der le­der Ope­ra­tion Hy­drant, fryg­ter, at an­tal­let af of­re kan nå op over 100.000 og er­klæ­rer sig sam­ti­dig stærkt over­ra­sket over om­fan­get af of­re.

» An­tal­let af mistænk­te sti­ger næ­sten dag­ligt. Dis­se tal er ik­ke til at for­stå. De in­di­ke­rer, hvil­ket om­fang over­greb mod børn har haft , « si­ger han iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Han vur­de­rer sam­ti­dig, at ale­ne i år kan an­tal­let af an­meld­te over­grebs­sa­ger nå 116.000, og det vil­le i så fald væ­re en stig­ning på 71 pro­cent si­den 2012. Og det kan ik­ke ale­ne for­kla­res med, at of­re i sti­gen­de grad står frem, men sna­re­re, at in­ter­net­tet aff øder fl ere over­greb, si­ger Si­mon Bailey.

Ope­ra­tion Hy­drant blev iværk­sat i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.