SE­KUN­DER IS kon­trol­le­rer halv­de­len af Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN

De mi­li­tan­te is­la­mi­ster fra Is­la­misk Stat ( IS) har nu kon­trol med over 50 pro­cent af Sy­ri­en, eft er ter­r­or­grup­pen har ind­ta­get den cen­tra­le hi­sto­ri­ske by Pal­myra. Det for­tæl­ler en over­våg­nings­grup­pe til Reu­ters.

IS op­ly­ser i en er­klæ­ring, som er ble­vet delt på Twit­ter, at man har fuld kon­trol over Pal­myra, der ud­over at rum­me uvur­der­li­ge hi­sto­ri­ske skat­te og­så er hjem­sted for man­ge mi­li­tær­ba­ser, en luft havn, sto­re vå­ben­de­po­ter samt et fængsel. Yder­li­ge­re lig­ger der fl ere gas­fel­ter i nær­he­den.

Det er før­ste gang, IS har over­ta­get kon­trol­len med en by di­rek­te fra det sy­ri­ske mi­li­tær og de al­li­e­re­de styr­ker, end­da en by med for­holds­vis man­ge ind­byg­ge­re, selv om man­ge er ble­vet evaku­e­ret.

Den mi­li­tan­te grup­pe har læn­ge kon­trol­le­ret sto­re om­rå­der i det nord­li­ge og øst­li­ge Sy­ri­en, og mi­li­tær­eks­per­ter vur­de­rer over for fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at As­sads re­ge­rings­styr­ker eft er­hån­den er pres­set i bag­grun­den, selv om man fort­sat kon­trol­le­rer de sto­re by­er i Sy­ri­en, mens IS er i be­sid­del­se af fl ere be­folk­nings­tyn­de om­rå­der.

Og­så på frem­march i Li­by­en

As­sads re­gi­me har de se­ne­ste uger mi­stet ter­ræn til an­dre op­rørs­grup­per i den nord­ve­st­li­ge og syd­li­ge del af lan­det, hvor man ud over IS kæm­per mod Nus­ra Fron­ten, der er al- Qa­e­das sy­ri­ske gren, og mod de mo­de­ra­te op­rørs­grup­per i Den Frie Sy­ri­ske Hær, som Ve­sten støt­ter.

Og­så i Li­by­en vin­der IS frem, og i går for­mid­dag skrev Reu­ters, at ter­r­or­grup­pen har over­ta­get kon­trol­len med Sir­te, som er den af­dø­de li­by­ske dik­ta­tor Mu­am­mar Gadda­fi s hjem­by. Li­by­en har li­ge­som fl ere an­dre mel­le­møst­li­ge lan­de væ­ret præ­get af in­tern uro de se­ne­re år. I Li­by­en har IS vun­det frem, si­den op­rø­re­re med hjælp fra en ve­st­lig ko­a­li­tion tvang Mu­am­mar Gadda­fi fra mag­ten i 2011. BNB

Pal­myra er en cen­tral hi­sto­risk by i Sy­ri­en, som turi­ster en­gang val­far­te­de til. Nu er den be­sat af Is­la­misk Stat. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.