Nyt fag: hip­ste­re

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SUBKUL­TUR

Er du ved at væ­re lidt stu­di­e­træt? Og vil­le du egent­lig hel­le­re stu­de­re fl ot­te hip­s­ter­mænd i fre­dags­ba­ren end tun­ge hi­sto­ri­ebø­ger på bi­bli­o­te­ket? Så er der godt nyt til dig - næ­sten i hvert fald.

For nu til­by­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet nem­lig, at du kan stu­de­re hip­ste­ren som del af din ud­dan­nel­se. Uni­ver­si­te­tet ud­by­der fa­get ’ Hip­ste­ren - nye ten­den­ser i po­pu­lær­kul­tu­ren’ på So­cio­lo­gisk In­sti­tut til eft er­års­se­meste­ret. Og der­med bli­ver al din vi­den om den skæg­ge­de, ta­to­ve­re­de, kaf­fedrik­ken­de, in­die kunst­ner- l y t t en­de og fi xie- cyk­len­de hip­s­ter­mand plud­se­lig fag­ligt re­le­vant. Ja­men, hvor hel­dig må man ha­ve lov at væ­re?

I kur­su­sind­hol­det be­skri­ves fag­ind­hol­det så­le­des:

» Hip­ster­fi gu­ren har gen­nem læn­ge­re tid stå­et i cen­trum for me­di­ers og læg­folks for­søg på at for­stå den un­ge po­pu­lær­kul­tu­rel­le ’ avant­gar­de’, der for ti­den ind­ta­ger be­stem­te ve­st­li­ge byrum. «

Bjørn Schier­mer Andersen, der er lek­tor på So­cio­lo­gisk In­sti­tut og un­der­vi­ser på det nye fag, kal­der det for en ’ hæ­der­kro­net so­cio­lo­gisk tra­di­tion’ at be­skæft ige sig med ung­dom­skul­tu­rer.

Men hvad kan man læ­re på kur­set, som man ik­ke kan

læ­re ved at ob­ser­ve­re hip­ste­re i fre­dags­ba­ren?

» Vi bi­brin­ger de stu­de­ren­de en grund­læg­gen­de so­cio­lo­gisk ho­ri­sont og nog­le be­grebs­værk­tø­jer, som de kan bru­ge til at ana­ly­se­re det her fæ­no­men. Vi ved ik­ke helt, hvad en hip­ster er – hvil­ke fag­li­ge og kul­tu­rel­le dy­na­mi­k­ker som lig­ger un­der den­ne her subkul­tur - og det skal vi bru­ge fa­get til at fi nde ud af, « for­kla­rer han til BT.

Au­to­no­me og pun­ke­re

Hvad dét at væ­re hip­ster helt præ­cis dæk­ker over, er svært præ­cist at de­fi ne­re - og det er net­op det in­ter­es­san­te, me­ner Bjørn Schier­mer An­der

sen:

» I mod­sæt­ning til me­re tra­di­tio­nel­le subkul­tu­rer som for ek­sem­pel au­to­no­me el­ler pun­ker­ne, så er der ik­ke her den sam­me uni­for­me­ring. Det er svæ­re­re at fi nde ud af, hvem der hø­rer til, for in­ter­nt i hip­ster­kul­tu­ren er der et ret højt in­di­vi­du­a­li­se­rings­krav, « si­ger han og un­der­stre­ger der­for, at hip­ster­ne ik­ke bry­der sig om at bli­ve skå­ret over én kam.

Al­li­ge­vel er der man­ge fæl­les­træk, og den ty­pi­ske hip­ster er oft est stu­de­ren­de, der går op i nye ide­er og blø­de vær­di­er, og som blandt an­det kan fi ndes på Vester­bro og Nør­re­bro i Kø­ben­havn og i man­ge an­dre stor­by­er.

Det er ik­ke før­ste gang, at po­pu­lær­kul­tur er kom­met på sko­le­ske­ma­et. I eft er­å­ret ud­bød Rut­gers Uni­ver­si­ty i New Jer­sey fa­get ’ Po­li­ti­cizing Bey­on­cé’ om den ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de

og me­di­e­mogul. » I mod­sæt­ning

til me­re tra­di­tio­nel­le subkul­tu­rer som f. eks. au­to­no­me el­ler pun­ker­ne, så er der ik­ke her den sam­me uni­for­me­ring. Det er svæ­re­re at fin­de ud af, hvem der hø­rer til, for in­ter­nt i hip­ster­kul­tu­ren er der et ret højt in­di­vi­du­a­li­se­rings­krav, « si­ger Bjørn Andersen, lek­tor på So­cio­lo­gisk In­sti­tut.

Mo­del­fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.