Ski­fer­gas- bor­in­ger i Nord­s­jæl­land er afl yst

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver ik­ke bo­ret ef­ter ski­fer­gas i Nord­s­jæl­land i den­ne om­gang, fast­slår kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen ( R).

» To­tal, som har en til­la­del­se til at bo­re og eft er­for­ske eft er ski­fer­gas i Nord­s­jæl­land, har le­ve­ret den til­la­del­se til­ba­ge. Jeg ved ik­ke nær­me­re om hvor­for, « si­ger han.

Iføl­ge fi nans. dk har To­tal gen­nem­ført en ræk­ke ind­le­den­de un­der­sø­gel­ser, der har kon­klu­de­ret, at ski­fer­for­ma­tio­ner­ne i re­gio­nen lig­ger for dybt og er for tyn­de, hvor­for det ik­ke vil­le kun­ne be­ta­le sig at iværk­sæt­te de om­kost­nings­tun­ge bor­in­ger. Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen slår fast, at det der­med er slut med bor­in­ger på Sjæl­land - i hvert fald hvis det står til den nu­væ­ren­de re­ge­ring.

» Jeg kom­mer ik­ke til at gi­ve den til­la­del­se til an­dre. Jeg sy­nes, vi skal ha­ve et stop for nye til­la­del­ser til at eft er­for­ske ski­fer­gas i Dan­mark, for­di vi har så go­de al­ter­na­ti­ver i form af vind­møl­ler og so­le­ner­gi. Så de folk, der har væ­ret be­kym­re­de over de her ak­ti­vi­te­ter på Sjæl­land, kan ån­de let­tet op, « si­ger mi­ni­ste­ren.

Han slår sam­ti­dig fast, at de aft aler, der gæl­der Nord­jyl­land, og som blev ind­gå­et un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring, fort­sat er gæl­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.