Kul­tur Som bi­list er ma

Livs­stil­s­eks­per­ten Chri­sti­an Grau skif­ter fra ’ Ken­der du ty­pen?’ på DR til et nyt bil- pro­gram på TV2

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Chri­sti­an Grau, liv­stils­seks­pert

IN­TER­VIEW

En blikdå­se med fi­re hjul? En dims, der frag­ter dig fra A til B? Et sta­te­ment? Et æste­tisk kul­tur­pro­dukt?

Tv- vær­ten Chri­sti­an Grau er ik­ke i tvivl. Han skif­ter fra DR til TV2 med pro­gram­met ’ Vi el­sker bi­ler’. Del­vis in­spi­re­ret af det nu skrin­lag­te en­gel­ske pro­gram ’ Top Gear’. Grau de­ler vært­s­rol­len med Anders Bre­in­holt - bila­fi­cio­na­do som Grau selv.

» Folk kom­mer nok til at se mig i en no­get an­den rol­le end ham den hyg­ge­li­ge, folk ken­der fra ’ Ken­der du ty­pen?’, « si­ger han selv.

’ Vi el­sker bi­ler’ ta­ger ud­gangs­punkt i vær­ter­ne selv. Nostal­gi, bi­ler, de drøm­te om som børn. De har væ­ret på en drøm­me­tur med en Bu­gat­ti Veyron til 30 mio. kr. Og ja, de be­går over­lagt mord på ha­de­bi­len Ci­troën Ber­lingo med hjælp fra en af for­sva­rets kamp­vog­ne.

» ’ Vi el­sker bi­ler’ er gen­nem­sy­ret af vo­res kær­lig­hed til bi­ler. Bi­len er ble­vet po­li­tisk stig­ma­ti­se­ret og kul­tu­relt for­næg­tet i åre­vis. Man får he­le ti­den at vi­de, at man er egoist og et kli­masvin som bi­list. Man er skyld i jor­dens un­der­gang. At man er rig, hvis man har råd til en bil, « si­ger Grau.

In­ter­es­sen for bi­ler går til­ba­ge til den tid­li­ge barn­dom. Nær­me­re be­stemt til bil­tu­re med den skils­mis­se­ram­te far rundt på Sjæl­land.

» Han fik os to de­lebørn ind hver we­e­kend og vid­ste ik­ke rig­tig, hvad han skul­le stil­le op med os. Så smed han os ind i sin Saab, og så kør­te vi lan­ge tu­re. Når vi så mød­te en læk­ker bil, sag­de min far, ’ orv, kig der. Den bil er flot’. Det kun­ne f. eks. væ­re en Jagu­ar, « si­ger Grau.

Bi­len som kul­tu­ro­b­jekt

Han har ar­bej­det de se­ne­ste 20 år som re­k­la­me­mand, jour­na­list og for­fat­ter. Som re­k­la­me­mand - og bilæ­ste­ti­ker - har han en an­den til­gang til bi­len som kul­tu­ro­b­jekt end så man­ge an­dre, der er vil­de med bi­ler.

» Iden­ti­tets­de­len in­ter­es­se­rer mig me­get. Som barn tænk­te jeg al­tid, ’ hvem er mon ham, der sid­der ved rat­tet i sin Mu­stang og ser cool ud med si­ne sol­bril­ler og lig­ner Claus Bor­re?’. Hvor­dan vil­le det mon væ­re at væ­re ham? El­ler hvis jeg så en mand i en stor, pæn Ford, kun­ne jeg tæn­ke, ’ ba­re det var mig, der hav­de en far med si­de­skil­ning i så­dan en bil i ste­det for en far, der kø­rer rundt i en hip­pie­bil som en 2 CV’. In­gen kla­ger over min far over­ho­ve­det el­lers. Jeg var nok et lidt små­bor­ger­ligt barn i en hip­pie­fa­mi­lie, som ger­ne vil­le ha­ve, at tin­ge­ne blev me­re vel­fri­se­re­de, « si­ger Chri­sti­an Grau. me­re er op­ta­ge­de af he­ste­kræf­ter­ne. Nog­le bi­ler med man­ge he­ste­kræf­ter lig­ner bi­ler, der er adres­se­ret til lidt uhel­di­ge ty­per, « si­ger Grau, som hel­ler ik­ke er den sto­re fan af bil­film som ’ The Fast and the Furious’.

En bil­let til re­sten af ver­den

» Det er en an­den, ut­ro­lig kli­ché­fyldt form for bil­kul­tur. Vin Di­e­sel, der bli­ver gift i en bil med tit­len ’ Wi­fe­be­a­ter’, det ta­ler sit eget sprog. «

Uan­set om man kø­rer Ber­lingo el­ler Jagu­ar. Bi­len er lig fri­hed?

Man får he­le ti­den at vi­de, at man er egoist og et kli­masvin som bi­list

» Ab­so­lut. Fri­hed. Bi­len er en bil­let til re­sten af ver­den. Der lig­ger en stor fri­heds­fø­lel­se i at kun­ne be­væ­ge sig. Pro­ces­sen. Mo­bi­li­te­ten i at kun­ne be­væ­ge sig. Den fin­des bå­de hos mænd og kvin­der. Men det er lidt an­der­le­des med os mænd, tror jeg. Drøm­men om at kun­ne gå ned i bi­len og kø­re ad hel­ve­de til. Det er nok mest en man­de­ting. «

CHRI­STI­AN GRAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.