’’

BT - - KULTUR -

Den 48- åri­ge livs­stil­s­eks­pert be­gynd­te sin me­di­e­kar­ri­e­re som skri­bent på ung­doms­bla­det Chi­li og se­ne­re Gaf­fa. Mest med ar­tik­ler om mu­sik, men det var me­re hans iro­ni­ske, hu­mo­ri­sti­ske til­gang til em­ner­ne, end sel­ve mu­sik­kri­tik­ken, der gjor­de ind­tryk. Det lyk­ke­des ham at be­væ­ge sig ind på bil­stof­fet i ma­ga­si­net Eu­ro­man, hvor han el­lers var be­gyndt at an­mel­de mu­sik.

Fø­ler sig kom­pe­tent

» I be­gyn­del­sen fa­ke­de jeg lidt, og lod som om, jeg hav­de kørt i al­le bi­ler. Ef­ter­hån­den som jeg så har kørt al­le bi­ler, fø­ler jeg ef­ter­hån­den kom­pe­tent. Jeg tro­e­de egent­lig, jeg skul­le væ­re mu­siks­kri­bent - sup­ple­ret med en læ­rer­løn - for at få det til at hæn­ge sam­men øko­no­misk. En dag var der en fil­min­struk­tør, der hav­de læst en af mi­ne ar­tik­ler og spurg­te, om jeg kun­ne tæn­ke mig at væ­re med til at ind­spil­le en re­k­la­me­film. Jeg tænk­te ’ re­k­la­me = pen­ge’. Hvor­for ik­ke? Jeg op­da­ge­de et kre­a­tivt mil­jø uden si­destyk­ke, « si­ger Grau og til­fø­jer:

» I dag, 20 år se­ne­re, har jeg nok svært ved at se el­ler op­le­ve ting uden at tæn­ke seg­men­te­ring - som jeg har gjort i ’ Ken­der du ty­pen?’ Hvor­dan man for­sø­ger at iden­ti­fi­ce­re men­ne­sker ud fra de sig­na­ler, de sen­der. «

Chri­sti­an Grau er først og frem­mest fan af bi­len som kul­tu­relt sym­bol.

» Jeg ad­skil­ler mig nok lidt fra de an­dre, der skri­ver om bi­ler, for­di jeg kan bli­ve for­nær­met over æste­tik­ken, hvor de an­dre nog­le gan­ge

48 år.

Livs­stil­s­eks­pert, for­fat­ter, fored­rags­hol­der og kendt fra tv­pro­gram­mer­ne ’ Ken­der du ty­pen?’ og ’ Dan­marks skøn­ne­ste som­mer­hus’.

Grau

har væ­ret bi­len­tu­si­ast si­den dren­ge­å­re­ne og har skre­vet bo­gen ’ Mænd & bi­ler’. Selv kø­rer han i en Jagu­ar XK8 og en VW.

bor i Hel­lerup. Han er far til søn­ner­ne Au­gust og Pel­le.

Chri­sti­an Grau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.