Ber­lingo- eje­re er galva­ni­se­ret mod hån og had

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

VI EL­SKER VO­RES BIL

Ad­var­sel: kom­me.

( Selv) iro­ni kan fo­re-

I et af­snit af ’ Vi el­sker bi­ler’ be­sky­der Anders Bre­in­holt og Chri­sti­an Grau en Ci­troën Ber­lingo fra en 70 ton tung kamp­vogn. Ber­lingo­en har væ­ret ha­deob­jekt hos bi­len­tu­si­a­ster i åre­vis. BTs ud­send­te in­vi­te­re­de Grau med på en syn­ligt ube­ha­ge­lig og græn­se­over­skri­den­de tur i sin ni år gam­le, skram­me­de, bu­le­de, rid­se­de Ber­lingo. Selv­om den me­get snart bli­ver skift et ud med en ( rig­tig) bil, kla­re­de den tu­ren til Hel­lerup og hjem igen. For mig, der al­tid har søgt det po­li­tisk ukor­rek­te - job­mæs­sigt f. eks. Me­lo­di Grand Prix, stan­dupco­me­dy, revy­er, ’ Big Bro­t­her’ og ’ Ro­bin­son’ - har den fran­ske po­st­bil væ­ret per­fekt.

Bi­len slad­rer

» Der fi ndes ik­ke no­gen stør­re slad­re­hank end din bil. Ber­lingo­en si­ger, at du er helt vild med plads, ik­ke så vild med fart, en blød mand. Ci­troën sig­na­le­rer, at du ik­ke be­fi nder dig på den yder­ste høj­re­fl øj. Si­ger at du har børn - og sik­kert og­så en hund. Det er kun psy­kisk sy­ge el­ler mi­li­tan­te ke­ra­mi­ke­re, der kø­ber en Ber­lingo, hvis de ik­ke har børn. «

Skal man ik­ke net­op væ­re lidt pa­ra­noidt an­lagt el­ler ha­ve et me­get lavt selv­værd for at be­kym­re sig om, hvad an­dre me­ner om ens bil?

» Man skal væ­re klar over, hvad den sig­na­le­rer. Det er li­ge­som, hvis du er til job­sam­ta­le, så tæn­ker du og­så over, hvil­ken skjor­te du har på. «

Så bil­kør­sel er en form for ongo­ing job­sam­ta­le med li­vet?

Træn­ger til hjælp

» Det er en må­de at for­tæl­le om­gi­vel­ser­ne, hvem du er. Din bil er en for­læn­gel­se af din per­son­lig­hed. Den si­ger, at du er li­geg­lad med bi­ler. At du skal fra A til B. Der er ik­ke man­ge bi­len­tu­si­a­ster, der kø­rer Ber­lingo. Om­end jeg fak­tisk ken­der én, der har en Ber­lingo og en Pors­che 911. Ber­lingo- eje­re er galva­ni­se­ret mod hån og had, en sær form for stolt­hed. «

Du har nok ret i, at Ber­lingo­en er god til os Ras­mus Mod­sat’er. Man får den der Kim Lar­sen for­nem­mel­se; vi er dem, de po­li­tisk kor­rek­te ik­ke vil le­ge med. Det bli­ver nær­mest en æres­sag at bli­ve hå­net for sit valg af no­get så li­ge­gyl­digt og over­fl adisk som det me­tal, der brin­ger én ned til Net­to.

» Du er i for­næg­tel­se... du bur­de nok op­sø­ge no­get hjælp. «

En af de mest græn­se­over­skri­den­de op­le­vel­ser i Chri­sti­an Graus liv. For­u­de ven­ter en tur i en Ber­lingo. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.