Fors­køn­nel­sens me­ster

Sø­ren He­de­gaard er kendt som Kron­prin­ses­sens fri­sør og ma­keup- ar­tist, men er så me­get me­re

BT - - NAVNE - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

60 I DAG

Det er umu­ligt at skri­ve et fød­sels­dags­portræt af fri­sø­ren og ma­keup- ar­ti­sten Sø­ren He­de­gaard, der i dag fyl­der 60 år, uden at næv­ne kron­prin­ses­se Mary.

Han har væ­ret ma­keu­par­tist for hen­de, si­den hun kom til Dan­mark, og det er ham , der står bag hen­des plet­frie fremto­ning, og som i sam­ar­bej­de med sty­li­sten Anja Alai­di og Kron­prin­ses­sen selv har gjort den un­ge Mary Do­nald­son, der lig­ne­de na­bo­ens au­stral­ske dat­ter, da hun kom til Dan­mark, til en kon­ge­lig per­son, hvis stil be­un­dres ver­den over.

Men det er næ­sten uri­me­ligt, at Sø­ren He­de­gaard af og til re­du­ce­res til Kron­prin­ses­sens ma­keu­par­tist, for han er så me­get an­det og kan så me­get me­re end at ska­be us­and­syn­lig smuk hud og håro­p­sæt­nin­ger, der kan bæ­re en ti­a­ra. Han er en ener in­den for sit felt.

He­de­gaard er ud­dan­net hos Stuhr, fi k ar­bej­de på ABC Te­a­tret, hvor han blandt an­det smin­ke­de Hel­le Virk­ner og sam­ti­dig ar­bej­de­de hos Nor­disk Film på tv- og fi lm­pro­duk­tio­ner. Her­fra blev han boo­k­et som ma­keup- ar­tist til blad­pro­duk­tion, mo­des­how, mu­sik­vi­deo­er og fi lm.

Dyg­tig og de­di­ke­ret hånd­vær­ker

Han er en dyg­tig og de­di­ke­ret hånd­vær­ker, der al­tid har gjort lidt me­re, end man kun­ne for­ven­te. Som da han i 1980er­ne fyld­te kuf­fer­ter­ne med ma­keup, hver gang han var i USA, for­di man i Dan­mark ik­ke kun­ne kø­be den kva­li­tet, han øn­ske­de sig, li­ge­som han i dag ik­ke hvi­ler på laur­bær­re­ne, men sta­dig går til ma­ster clas­ses og dis­ku­te­rer tek­nik­ker og pro­duk­ter med kol­le­ger.

For­an­dre­de Søs og Kir­sten

At han kan an­det end ba­re at pud­re næ­ser og ma­le læ­ber rø­de, de­mon­stre­re­de han for ek­sem­pel, da han for­an­dre­de Søs Ege­lind og Kir­sten Le­h­feldt i tv- se­ri­en ’ Kon­ge­ri­get’ til de me­re end 80 per­so­ner, de op­t­rå­d­te som.

Og så er han et usæd­van­lig sødt, hjer­te­varmt og ge­ne­røst men­ne­ske, der i en bran­che fyldt med kind­kys og ’ vi ses, skat’, fak­tisk me­ner, hvad han si­ger, og hu­sker, hvad han har talt med folk om, og­så selv­om sam­ta­len lig­ger år til­ba­ge. Den fi ne men­ne­ske­li­ge ka­rak­ter og ta­len­tet for og kær­lig­he­den til sit fag har ført ham til, hvor han er i dag.

Da­gen fejres med go­de ven­ner og sam­men med man­den, sku­e­spil­le­ren Pre­ben Kristensen, som han har væ­ret gift med si­den 2005.

Sø­ren He­de­gaard og Pre­ben Kristensen har væ­ret sam­men i snart 35 år, men blev

først gift i 2005. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.