Kur­tisa­nens kamp

BT - - TV - DRA­MA 06: 00 07: 35 11: 40 13: 35 15: 00 18: 55 21: 00 22: 45 00: 45- 06: 00 09: 35 16: 50

Vero­ni­ca er en sand fri­tæn­ker, der ud­for­drer de ram­mer, som er sat for kvin­den i det 16. år­hund­re­des Ve­ne­dig. På det tids­punkt er by­en Eu­ro­pas kraft cen­ter i øko­no­misk, po­li­tisk og kul­tu­rel for­stand, men og­så på end­nu et punkt var by­en be­rømt og be­ryg­tet, nem­lig for dens kvin­der. Da Vero­ni­ca ik­ke kan få Marco, den mand hun el­sker, og hun blot har ud­sigt til et liv i klo­ster, skit­se­rer hen­des mor en an­den og me­re til­træk­ken­de mu­lig­hed. I et sam­fund, hvor mag­ten til­hø­rer mæn­de­ne, og kvin­der­nes frem­me­ste egen­skab er de­res ær­bar­hed, er der in­gen fri­hed for en dy­dig kvin­de. Der­i­mod bli­ver kur­tisa­nen dyr­ket og respek­te­ret af ti­dens over­klas­se. Prin­ser, ge­ne­ra­ler, køb­mænd, selv kar­di­na­ler sø­ger de­res sel­skab. Som kur­tisa­ne op­le­ver Vero­ni­ca en ny form for fri­hed. Hun kan dyr­ke de skøn­ne kun­ster, læ­se de bø- ger, som el­lers er kvin­der for­budt, og sø­ge at for­stå mæn­de­nes in­der­ste na­tur. Med sit vid og sin in­tel­lek­tu­el­le skarp­hed bli­ver Vero­ni­ca

Med­vir­ken­de: snart Ve­ne­digs mest eft er­trag­te­de kur­tisa­ne, men hen­des suc­ces skaff er hen­de nye fj en­der. ( DR1)

( T) Al­le ti­ders sport­spi­ge. Ame­ri­kansk komedie fra 1952.

( T) Den gu­le Rolls- Roy­ce. En­gelsk dra­ma fra 1964. ( T) Hu­mo­re­sque. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) De­sig­ning Wo­man. Ame­ri­kansk komedie fra 1957. ( T) She­rif­fens sid­ste skud. Ame­ri­kansk western fra 1958. ( T) Kis­met. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1955. ( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Tre mand sø­ger guld. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1948. ( T) Søn­dag i New York. Ame­ri­kansk komedie fra 1963. McCa­be And Mrs. Mil­ler. Ame­ri­kansk western fra 1971. Nat- tv.

Cat­he­ri­ne McCor­ma­ck er i ” Skøn­he­dens skæb­ne” den skøn­ne Vero­ni­ca, der ik­ke kan få sin el­ske­de og frem­for et trist æg­te­skab el­ler et liv som non­ne be­slut­ter sig for den fri­hed, der lig­ger i at væ­re en fal­den kvin­de.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.