PA­TENT PÅ DEN FØR­STE FLY­VE­MA­SKI­NE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 109 år si­den 22. maj 1906:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er bå­de prø­vel­ser og spæn­din­ger i luft en. Til gen­gæld kan man si­ge, at der lig­ger en mu­lig­hed for en stor per­son­lig ud­vik­ling til dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har nog­le fa­bel­ag­tig go­de aspek­ter. Det er nu, du kan sø­sæt­te nye pro­jek­ter el­ler igang­sæt­te no­get an­det, som ba­ner en ny vej for din frem­tid. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du så at si­ge kan gø­re li­ge det, som pas­ser dig selv. Der er in­gen grund til at væ­re til­ba­ge­hol­den­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger op til fl ere mu­lig­he­der og chan­cer i luft en, hvis du da el­lers selv er klar og pa­rat til nye ud­for­drin­ger i dit liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvor­dan du an­sku­er di­ne pro­ble­mer el­ler op­ga­ver på, så er der kun en vej frem. Det er en god idé at træff e den sto­re be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er po­si­ti­ve mu­lig­he­der i luft en, som kan få din øko­no­mi til at vok­se. Der er hel­ler in­gen grund til at væ­re til­ba­ge­hol­den­de med hand­lin­ger. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er en god idé, at du føl­ger di­ne eg­ne for­nem­mel­ser i al­le di­ne hand­lin­ger. Du er bedst til at vi­de, hvad du har brug for i det dag­li­ge. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er en uro i luft en, som er lidt ude­fi nér­bar. Uan­set hvad den hand­ler om, så vil den gi­ve dig en mu­lig­hed for me­re fri­hed i dit liv. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

79). ( Svær 12). ( Mid­del 65). ( Nem

Den ame­ri­kan­ske fly­vepi­o­ner Wil­bur Wright ta­ger pa­tent på sin fly­ve­ma­ski­ne, som er den før­ste mo­der­ne af slagsen.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.