DEN SVÆ­RE VEJ T

Med mester­ska­bet på plads er FC Midtjyl­land klar til an­den run­de af kva­li­fi Cham­pions Le­ague. Vej­en der­til kan dog væ­re lang og kring­let, men midtj

BT - - SPORTEN - DEN LAN­GE VEJ Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Da bri­ti­ske Mat­t­hew Ben­ham gjor­de sit ef­ter­hån­den vel­be­skrev­ne ind­t­og i FC Midtjyl­land sid­ste som­mer som ny ejer, meld­te midtjy­der­ne am­bi­tiøst ud med et mål om at kom­me i tre grup­pe­spil i en­ten Eu­ro­pa Le­ague el­ler Cham­pions Le­ague de næ­ste seks sæ­so­ner.

Nu er mester­ska­bet så en­de­gyl­digt på plads ef­ter 0- 0 ude mod FC Vestsjæl­land i af­tes, og midtjy­der­ne står der­for med før­ste mu­lig­hed for at ind­fri grup­pe­spils- drøm­men.

For blot to år si­den trå­d­te FC Kø­ben­havn di­rek­te ind i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let, men grun­det de dår­li­ge dan­ske re­sul­ta­ter i Eu­ro­pa, er Dan­mark ras­let ned af det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UE­FAs, rang­li­ste, og det be­ty­der, at vej­en til Cham­pions Le­ague for FC Midtjyl­land al­le­re­de be­gyn­der 14. juli, når de dan­ske me­stre ind­træ­der i kva­li­fi­ka­tio­nens an­den run­de via den så­kald­te Cham­pions Rou­te, hvor kun mester­hold fra de for­skel­li­ge lan­de er med. har la­vet ana­ly­sen og kig­get på det. Før­ste run­de skal vi vi­de­re fra, og så bli­ver det spæn­den­de med lod­træk­nin­gen i tred­je og fjer­de run­de. Vi har en chan­ce, for vi har et godt hold og et træ­ner­team, der byg­ger hol­det op på et godt fun­da­ment, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, der er fortrøst­nings­fuld i for­hold til klub­bens kom­men­de trans­fer­vin­due.

En pro­fil som Pio­ne Si­sto kan blandt an­dre væ­re for­tid, men Midtjyl­land- che­fen har en plan.

» Der er fle­re, der bli­ver til­truk­ket af, at vi skal ud at spil­le Cham­pions Le­ague, og vi skal prø­ve at hi­ve ind­køb ind fra en hø­je­re hyl­de. I før­ste om­gang hand­ler det om at se, om vi kan gå på som­mer­fe­rie med en let­te­re for­stær­ket trup med ét en­kelt el­ler to nye an­sig­ter. Vi skal væ­re stær­ke­re, når trans­fer­vin­du­et luk­ker, end når det åb­ner. Det er min kla­re mål­sæt­ning, at vi skal ha­ve et stær­ke­re hold, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in om­kring klub­bens kom­men­de ud­for­drin­ger.

Be­hold kul­tur­bæ­rer­ne

Ch­eftræ­ner Glen Rid­ders­holm ved, at ud­for­drin­gen i Eu­ro­pa bli­ver stor for midtjy­der­ne, men han me­ner, at klub­ben har en chan­ce. Han har dog én bøn til Claus Ste­in­le­in og re­sten af le­del­sen.

» Det ene­ste, jeg kan si­ge, der er væ­sent­lig for mig, er, at man ik­ke fjer­ner for man­ge kul­tur­bæ­re­re, som er med til at ska­be kul­tu­ren i hver­da­gen i om­klæd­nings­rum­met. Fjer­ner du en dyg­tig me­d­ar­bej­der fra dit fod­bold­hold, er det li­ge­som i en­hver an­den virk­som­hed. Du bli­ver sår­bar. Du kan ik­ke ba­re er­stat­te det med kva­li­tet. Du fjer­ner og­så kul­tur, og det er li­ge­så vig­tigt som man­ge an­dre ting, « ly­der det fra Rid­ders­holm.

An­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak tror på mu­lig­he­den for at gø­re det godt i Eu­ro­pa.

» Snak­ker vi om det hold, vi har li­ge nu, er jeg fortrøst­nings­fuld. Sæl­ger vi tre pro­fi­ler, og der kom­mer tre nye ind, skal de li­ge spil­les ind. Men jeg tror nok, at vi skal stå med en trup, der er li­ge så stærk, hvis ik­ke stær­ke­re end nu. Hvis vi gør det, står vi rig­tigt godt i de før­ste par run­der. Der­fra kan alt ske. Vi har hel­ler ik­ke er­fa­rin­gen, men med bal­la­sten fra den­ne sæ­son er vi et helt nyt hold. Vi tror me­get me­re på, at tin­ge­ne kan lyk­kes. Det har det jo gjort så læn­ge. Jeg har læst om de før­ste run­der, hvor vi kan lø­be ind i sto­re hold som Red Bull Salz­burg. Det bli­ver en stor mund­fuld, men det ene­ste, vi mang­ler, er er­fa­ring. Det får vi nu. Jeg tror på det, « si­ger Bach Bak, der selv har prø­vet at spil­le eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil to gan­ge i sin tid i He­e­ren­ve­en.

Når champag­nesprøjt og tøm­mer­mænd oven på dan­marks­mester­ska­bet har lagt sig, hå­ber Glen Rid­ders­holm, at det lyk­kes FC Midtjyl­land at hol­de på fle­re af hol­dets kul­tur­bæ­re­re - som ek­sem­pel­vis Kri­sti­an Bach Bak ( tv.).

Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.