Det har væ­ret hårdt

El­ba­san Ras­ha­ni in­drøm­mer, at det har væ­ret nog­le ut­ro­ligt hår­de må­ne­der at sid­de uden­for med en ska­de

BT - - SPORTEN -

ar­bej­de hårdt med mig. Nu er jeg så til­ba­ge, og selv om det var en hård kamp at spil­le for mig, for­di det var den før­ste kamp, er jeg ab­so­lut glad for min præ­sta­tion, og der er me­re at kom­me eft er fra mig, « si­ger El­ba­san Ras­ha­ni, der før den­ne sæ­son kom til klub­ben fra nor­ske Odd sam­men med Fredrik Semb Ber­ge i to hand­ler til 12 mil­li­o­ner kro­ner i alt.

Semb Ber­ge er nu sendt re­tur til Nor­ge på et le­je­mål, men El­ba­san Ras­ha­ni blev og vil be­vi­se, at han ik­ke er et fl op, selv­om han end­nu ik­ke har få­et vist det po­ten­ti­a­le, pu­bli­kum så mod FC Nord­s­jæl­land i går.

» Vi var fl ere nye spil­le­re, da jeg

KAM­PEN PÅ SPID­SEN kom til klub­ben. Nu ken­der vi hin­an­den me­get bed­re, og det bli­ver og­så bed­re for mig selv. Mens jeg har væ­ret her, har jeg kun op­le­vet, at det går bed­re, når vi får me­re tid sam­men, og det sam­me gæl­der for mig selv, « si­ger Ras­ha­ni, der nu kan se, at Brønd­by har slå­et et hul på seks po­int til Ran­ders og er tæt på bron­ze­me­dal­jer­ne in­den de sid­ste kam­pe.

» Det ser godt ud, men bron­zen er ik­ke sik­ret. Vi har tre van­ske­li­ge kam­pe til­ba­ge. «

Langt frem­me med trans­fer

Sport­s­di­rek­tør Per Rud var eft er kam­pen og­så fuld af glæ­de.

ER BRON­ZE TIL BRØND­BY NOK?

» Når man kom­mer bag­ud mod Nord­s­jæl­land, ple­jer man at få det svært, men vi vend­te det til en fan­ta­stisk sejr. Ge­ne­relt har vo­res spil­le­re få­et to år me­re på ba­gen, og hvis man ta­ger vo­res un­ge spil­le­re som An­drew Hjulsa­ger, Chri­sti­an Nør­gaard og Le­bo­gang Phi­ri, har vi he­le ti­den sagt, at hvis vi gi­ver dem ti­den, og det har man al­drig i Brønd­by, så blom­strer de, « sag­de Per Rud for­an sponso­rer­ne eft er kam­pen.

Han ad­va­rer li­ge som El­ba­san Ras­ha­ni mod, at bron­zen er hjem­me.

» Jeg er selv­føl­ge­lig me­get glad, men sæ­so­nen er ik­ke slut. Nu har vi FC Midtjyl­land på man­dag, og de har al­le­re­de vun­det guld, så jeg hå­ber, at de drik­ker sig ful­de tre da­ge i træk, men vi har ik­ke vun­det bron­ze end­nu. De næ­ste tre kam­pe bli­ver rig­tig svæ­re. «

Per Rud åb­ne­de sam­ti­dig lidt op for trans­fer­pla­ner­ne den­ne som­mer.

» Jeg vil si­ge så­dan, at vi har tre, fi re, fem mand, som ta­ger Eu­ro­pa rundt i øje­blik­ket, og det er ik­ke ba­re al­le spil­le­re, de kig­ger på. Det er, for­di vi er rig­tig langt, og vi mang­ler blot at se dem spil­le en kamp el­ler to me­re. Men man kom­mer ik­ke til at se os kø­be man­ge spil­le­re i det her trans­fer­vin­due. «

El­ba­san Ras­ha­ni har læn­get væ­ret sat uden­for med ska­der, men i går var han til­ba­ge i spr­ud­len­de form for Brønd­by. Han var in­vol­ve­ret i al­le tre Brønd­by- scor­in­ger, og glæ­der sig over, at klub­ben er tæt­te­re på bron­ze­me­dal­jer­ne, selv­om in­tet er sik­kert end­nu. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.