Pe­ter An­ker­sen spø­ger fort­sat i FC Kø­ben­havn

BT - - SPORTEN - DI­A­LOG Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Der har væ­ret stil­le de se­ne­ste uger an­gå­en­de FC Kø­ben­havns fl irt med Pe­ter An­ker­sen, men in­ter­es­sen le­ver i bed­ste vel­gå­en­de.

Den 24- åri­ge høj­re­ba­ck skal væk fra RB Salz­burg, og de dan­ske sølvvin­de­re har me­re end al­min­de­lig in­ter­es­se i den off en­si­ve for­svars­spil­ler.

Iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger er der ’ godt gang i di­a­lo­gen’ – som en kil­de for­mu­le­rer det – mel­lem par­ter­ne i for­sø­get på at få Pe­ter An­ker­sen til FC Kø­ben­havn. Der vil for­ment­lig bli­ve ta­le om en le­je­aft ale for he­le næ­ste sæ­son, da østri­ger­ne iføl­ge lo­kal pres­se kræ­ver en heft ig trans­fer­pris for hur­tig­lø­be­ren.

Det var og­så pri­sen, der i som­me­ren 2013 hin­dre­de Pe­ter An­ker­sen i at skift e fra Es­b­jerg til FC Kø­ben­havn.

» FCK hav­de chan­cen, og jeg var egent­lig for­be­redt på et skift e, « af­slø­re­de han i fe­bru­ar i år i ma­ga­si­net Go­al.

» På det tids­punkt vil­le FCK ik­ke gi­ve de pen­ge, som Es­b­jerg kræ­ve­de for mig, og det fi k mig til at ind­se, at de ik­ke vil­le det nok, « til­fø­je­de han.

Jag­ter spil­le­tid

Det er mang­len på spil­le­tid i Salz­burg, der gør et skift e in­ter­es­sant for An­ker­sen, der kun har spil­let 20 ud af 34 kam­pe for Salz­burg i den østrig­ske liga. Des­u­den er han og­så rø­get ud i kul­den på lands­hol­det. An­ker­sen var så­le­des ik­ke blandt de 22 nav­ne, som Mor­ten Ol­sen ons­dag udt­og til test­kam­pen mod Mon­te­ne­gro 8. ju­ni og den vig­ti­ge EMkva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en i Par­ken fem da­ge se­ne­re.

FC Kø­ben­havn vil ger­ne væ­re på plads med næ­ste sæ­sons trup el­ler tæt på en fuld­tal­lig trup før som­mer­fe­ri­en, men har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger op­gi­vet at lan­de ame­ri­kan­ske Alejan­dro Bedoya. Nan­tes- spil­le­ren har ty­ske og en­gel­ske føl­ge­re og de kan di­ske op med en an­den øko­no­misk vo­lu­men, end FC Kø­ben­havn kan.

Des­u­den sag­de FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken eft er ons­da­gens sejr over AaB, at klub­ben jag­ter en of­fen­siv­spil­ler el­ler to for at kom­pen­se­re for fra­væ­ret af den lang­tids­ska­de­de An­dreas Cornelius.

Den mang­len­de spil­le­tid i Salz­burg har ko­stet Pe­ter An­ker­sen plad­sen på lands­hol­det. Det kan et skif­te til FCK æn­dre på. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.