SINDS­SYGT STOLT TOP­SCO­RER

Mads Hvil­som duk­ke­de Ran­ders med sæ­so­nens 16. fuld­træff er. Nu er Ho­bros ek­si­stens i Su­per­liga­en red­det, og Eu­ro­pa er i sig­te

BT - - SPORTEN -

ler us­andt, « sag­de Mads Hvil­som, der blev mat­chvin­der og nu lig­ger num­mer ét på Superligaens top­sco­rer­li­ste med 16 fuld­træff ere for­an FC Midtjyl­lands Martin Pu­sic med ’ blot’ 15.

» Det kun­ne da væ­re rig­tigt fedt at top­pe li­sten, når sæ­so­nen er ov­re. Men det er ik­ke mit pri­mæ­re mål. I de sid­ste tre kam­pe in­den som­mer­fe­ri­en vil jeg sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne for­sø­ge at skra­be så man­ge po­int sam­men, at vi kan spil­le os i næ­ste sæ­sons Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tion, « sag­de Mads Hvil­som.

Hvis det­te lyk­kes, er der dog stor sand­syn­lig­hed for, at han ik­ke er med til den tid. Så­le­des sæt­tes han i se­ri­øs for­bin­del­se med den bel­gi­ske klub KV Osten­de.

» Jeg har hørt om det fra me­di­er­ne. Men det er ik­ke no­get, min agent ( Mi­cha­el Stens­gaard, red.) har ori­en­te­ret mig om. Lad mig dog slå fast, at jeg ger­ne vil prø­ve mit ta­lent af i ud­lan­det. Men kom­mer jeg ik­ke af­sted nu, er jeg ba­re glad for at bli­ve i Ho­bro. Her har jeg det rig­tig godt, « sag­de Mads Hvil­som.

Uskar­pe ran­d­ru­si­a­ne­re

Til gen­gæld var hu­mø­ret i bund hos ran­d­ru­si­a­ner­ne.

» Re­sul­ta­tet er rig­tigt skidt. Vi do­mi­ne­rer el­lers i sto­re de­le af kam- pen. Men mens vi var uskar­pe i af­slut­nin­ger­ne, kik­se­de vi op­dæk­nin­gen, da Ho­bro score­de på de­res ene­ste chan­ce i kam­pen, « sag­de træ­ner Co­lin Todd og trak op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

For­svars­spil­le­ren Mads Fen­ger gav ham ret.

» Det er for dår­ligt, at vi ta­ber til Ho­bro. De var jo ik­ke kom­met til Ran­ders for at spil­le fod­bold. Vo­res am­bi­tion er, at vi skal spil­le Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion eft er som­mer­fe­ri­en. Skal det­te lyk­kes, er det sand­syn­ligt, at vi skal vin­de vo­res sid­ste tre kam­pe. Det bli­ver svært, men ik­ke umu­ligt, « sag­de for­svars­spil­le­ren Mads Fen­ger.

Mads Hvil­som har gjort det igen. Sco­ret for Ho­bro, og be­tyd­nin­gen af Su­per­liga- top­sco­re­rens mat­chvin­der­mål kan ik­ke gø­res stor nok, ses det ty­de­ligt i hans gla­de an­sigt. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.