GYS PÅ VEST­KY­STEN

Es­b­jerg fl ir­ter igen med nedryk­nings­stre­gen eft er ne­der­lag i nøg­le­kam­pen mod na­bo­er­ne fra Søn­derjy­ske

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kristensen, BTs fod­bold­kom­men­ta­tor KAM­PEN PÅ SPID­SEN

I tre run­der end­nu skal ve­stjy­der­ne for­sø­ge at hol­de formstær­ke FC Vestsjæl­land un­der sig i ta­bel­len. For­sprin­get er på fem po­int, og pro­gram­met ly­der: AaB ude, FC Vestsjæl­land hjem­me og Brønd­by ude. En gift ig af­slut­ning.

Det var og­så nog­le hårdt ram­te Es­b­jerg- spil­le­re, der, trods en her­oisk af­slut­ning med to mål på to mi­nut­ter, plud­se­lig kan se de­res Su­per­liga- sta­tus væ­re i fa­re.

» Ja, selv­føl­ge­lig er vi en del af nedryk­nings­ræ­set. Vi skal ud og skra­be nog­le po­int sam­men, « sag­de to­måls­skyt­ten Mikkel Vestergaard til CA­NAL 9 eft er kam­pen.

Ch­eft ræ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen var og­så me­re el­ler min­dre fortviv­let over sce­na­ri­et.

» I sid­ste en­de hand­ler det om kva­li­tet. Hav­de vi den for­nød­ne kva­li­tet, hav­de vi vin­ket far­vel til nedryk­nings­snak­ken. Vi må kon­sta­te­re, at vi svin­ger for me­get, « sag­de ch­eft ræ­ne­ren med skuff el­sen ma­let ud over he­le an­sig­tet.

Hos Søn­derjy­ske var stem­nin­gen omvendt helt i top. Sej­ren gi­ver søn­derjy­der­ne et for­spring på syv po­int ned til nedryk­nings­stre­gen in­den de tre sid­ste run­der. Én af Søn­derjy­ske- spil­ler­ne smi­le­de dog bre­de­re end al­le an­dre. FCK- le­jes­ven­den Mar­vin Pourié score­de hat­tri­ck i lø­bet af kam­pens før­ste ti­me.

» Jeg ved, at jeg kan præ­ste­re så­dan hver gang, men det hand­ler og­så om ryt­me og om, hvor­dan kam­pen for­lø­ber, « sag­de Pourié og fort­sat­te med - for ham - sjæl­den yd­myg­hed.

» Det vig­ti­ge er dog ik­ke min præ­sta­tion. Det vig­ti­ge er, at vi und­går nedryk­nin­gen, og jeg må ba­re si­ge, at dren­ge­ne vir­ke­lig le­ve­re­de en fl ot ar­bejds­ind­sats i dag. «

RED­DE­DE MAR­VIN POURIÉ LI­GE SØN­DERJY­SKE?

Mar­vin Pourié ( tv.) mod­ta­ger hyl­dest for et af si­ne mål. Fo­to: Claus Fi­sker

Ho­bro er na­tur­lig­vis even­ty ret, og tan­ken er da char­me­ren­de, men nej, jeg tror ik­ke på, at Ho­bro kan hen­te tre - re­elt fi re - po­int på Ran­ders i de sid­ste tre kam­pe, hvil­ket er vej­en til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion. Men hold da op hvor må Jonas Dal væ­re stolt af det ar­bej­de, der er la­vet i den­ne sæ­son. Ja, vi tro­e­de her på BT, at Ho­bro vil­le ry­ge ud med et brag. Nu er man in­den for ræk­ke­vid­de af Eu­ro­pa - men det bli­ver li­ge ved og næ­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.