Kon­ti­nu­i­te­ten sej­re­de

BT - - SPORTEN -

TIL­LYK­KE, FC MIDTJYL­LAND. Til­lyk­ke med et sten­sik­kert mester­skab, der blev grund­lagt langt før den­ne sæ­son. For det mester­skab, der re­elt blev sik­ret med 2- 0- sej­ren over ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn i we­e­ken­den, byg­ger på en grund­tan­ke, der har væ­ret her­sken­de i klub­ben i åre­vis - og nu er ud­byg­get med en øko­no­misk for­må­en, der gør, at man tror på klub­ben som re­el ud­for­drer til tit­len i åre­ne frem­over. DET ER DOG ik­ke Mat­t­hew Ben­hams en­tré, der er for­kla­rin­gen på det­te mester­skab. Det er den kul­tur, som især Glen Rid­ders­holm har skabt i klub­ben. Man har valgt at dyr­ke dy­der, der læn­ge har væ­ret i klub­ben. Det ener­gi­ske pres­spil på et fun­da­ment af fy­sisk over­le­gen­hed, hur­ti­ge om­stil­lin­ger og jag­ten på hyp­pi­ge af­slut­nin­ger. Her­til har man så væ­ret i stand til at læg­ge på, for­di grund­for­stå­el­sen for spil­sy­ste­met har væ­ret tin­dren­de klar, hvil­ket gi­ver mu­lig­he­den for at læg­ge på - og det vid­ner de man­ge mål på død­bol­de i høj grad om. En­de­lig skyl­der jeg at næv­ne dansk fod­bolds mest uind­ta­ge­li­ge fort, MCH Are­na, som en væ­sent­lig grund­sten til suc­ce­sen. SÅ KU­DOS TIL Glen Rid­ders­holm, der kan hø­ste kar­ri­e­rens stør­ste tri­umf, og som frem­over vil væ­re træ­ner i en klub, der en­de­gyl­digt er løft et ud af rol­len som out­si­der med et gum­mi­bens­præ­di­kat. HVIS DET­TE MESTER­SKAB skal til­skri­ves den nu­væ­ren­de trup og den kon­ti­nu­i­tet, som Glen Rid­ders­holm per­so­ni­fi ce­rer, vil de kom­men­de år i hø­je­re grad væ­re afh æn­gi­ge af, om pen­ge­man­den Mat­t­hew Ben­ham fort­sat vil til­fø­re de nød­ven­di­ge mid­ler. Væk er tan­ken om, at man skal ud­vik­le spil­le­re og sæl­ge dem for en høj nok pris til at hol­de sig oven van­de. Nu hand­ler det om at jag­te tit­ler, og­så i år hvor FC Kø­ben­havn er so­lidt kø- ren­de over en hel sæ­son og ik­ke har de ud­fald, som i de se­ne­re år har gi­vet mester­ska­ber til AaB og FC Nord­s­jæl­land. Der blev købt godt ind i vin­ter­pau­sen, men te­sten står i det kom­men­de trans­fer­vin­due, når en ræk­ke pro­fi ler med stor s a nd­sy nl i ghed for­la­der klub­ben. Med tan­ke på, at FC Kø­ben­havn vil for­ø­ge in­ve­ste­rin­ger­ne i trup­pen, bli­ver det en tæt­te­re kamp i den kom­men­de sæ­son. Men FC Midtjyl­land kan, i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re, nu bryste sig af, at man er et mester­hold og end­da et fortjent et af slagsen.

FC Midtjyl­land- spil­le­re i fortjent guld­ju­bel på Har­boe Are­na i Sla­gel­se, hvor 0- 0 mod FC Vestsjæl­land var nok til at sik­re jy­der­ne det før­ste dan­ske mester­skab i klub­bens hi­sto­rie. Fo­to: Anders Kær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.