KVAST KVIST ’’

Wil­li­am Kvist fø­ler sig trå­dt på, men ik­ke knæk­ket, selv om kri­tik­ken af hans præ­sta­tio­ner på lands­hol­det har væ­ret hård for ham og fa­mi­li­en

BT - - SPORTEN - PRYGELKNABE Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Wil­li­am Kvist

Jeg ac­cep­te­rer det og­så. Jeg gi­der ik­ke stå og tu­de

For lang­som i si­ne hand­lin­ger. Spil­ler bol­den for me­get bag­ud.

Kri­tik­ken af Wil­li­am Kvists præ­sta­tio­ner på lands­hol­det har væ­ret skån­sels­løs på det se­ne­ste.

Så skån­sels­løs, at Mor­ten Ol­sen ons­dag føl­te sig kal­det til at skrue bis­sen på over for me­di­er og fans.

» Er det ble­vet så­dan i det her land, at vi er me­re fo­ku­se­re­de på, hvad spil­ler­ne ik­ke kan frem­for de­res styr­ker? « lød det fra land­stræ­ne­ren om Kvist, da han udt­og trup­pen til land­skam­pe­ne mod Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en i ju­ni.

Der­for var Wil­li­am Kvists navn da og­så igen blandt de ud­valg­te, og den 30- åri­ge vi­ce­an­fø­rer er glad for støt­ten fra sin chef.

» Som me­d­ar­bej­der er man al­tid glad for, at ens ar­bejds­gi­ver ta­ger én i for­svar. Det kan jeg godt li­de. Men det vig­tig­ste for mig er sta­dig den kri­tik, Mor­ten kom­mer med in­ter­nt, « si­ger den snart for­hen­væ­ren­de Wi­gan- spil­ler.

Hårdt for fa­mi­li­en

Wil­li­am Kvist in­drøm­mer dog, at det er svært ik­ke at fø­le sig kvast af me­di­er­nes og til­sku­er­nes kri­tik.

» Man kan ik­ke und­gå at bli­ve på­vir­ket. De, der i fod­bol­dens ver­den på­står, at de ik­ke bli­ver på­vir­ket, ly­ver. Men det stør­ste pro­blem er den på­virk­ning, kri­tik­ken har på ven­ner og fa­mi­lie. De føl­ger li­ge så me­get med i vo­res kar­ri­e­re, som vi selv gør. De sid­der må­ske der­hjem­me for­an fjern­sy­net og får alt det ind. Det kan jo ly­de hårdt. «

Se­ne­st måt­te Kvist age­re prygelknabe ef­ter kam­pen mod Frank­rig i marts. Bag­ef­ter for­sva­re­de Mor­ten Ol­sen sin midt­ba­ne­ge­ne­ral og pe­ge­de i ste­det på, at Da­ni­el Wass var år­sa­gen til Kvists sva­ge præ­sta­tion. Wass hav­de sim­pelt­hen skabt for me­get uro.

» Mod Frank­rig var vi ba­re over­mat­chet. Ge­ne­relt mang­ler kri­tik­ken of­te nu­an­cer. Vi, der ar­bej­der med det til dag­lig, kan se nu­an­cer­ne og bli­ver lidt ir­ri­te­re­de, når de mang­ler. Men jeg ac­cep­te­rer det og­så. Jeg gi­der ik­ke stå og tu­de. Jeg er gam­mel nok til det her. Jeg er 30 år, og jeg har prø­vet det, der var vær­re, end at folk hid­ser sig op, når jeg spil­ler bol­den bag­ud. Så­dan er det. Det er svært for mig at æn­dre no­get hos de folk, der tror, at jeg skal gø­re som Xavi el­ler An­drea Pir­lo, « si­ger Wil­li­am Kvist og til­fø­jer:

» Jeg har den de­fen­si­ve ori­en­te­ring. Det er ik­ke mig, der skal af­drib­le tre mand og la­ve alt mu­ligt smart for at få bol­den fremad. Jeg skal prø­ve at få den så sik­kert som mu­ligt op til Erik­sen, Bendt­ner el­ler Kro­hn- De­hli. Og of­te kan det væ­re ved at spil­le den ud til ba­ck­en først. Så er det klart, folk nog­le gan­ge kan un­dre sig over, at jeg lig­ger så langt til­ba­ge el­ler kun spil­ler sim­pelt. Men det er en op­ga­ve, jeg har få­et og har ta­get på mig. Det he­le er ik­ke så sort- hvidt. «

Wil­li­am Kvist er med si­ne 55 land­skam­pe en af lands­hol­dets mest ru­ti­ne­re­de skik­kel­ser. Men og­så en af de mest ud­skæld­te.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.