Af­vi­ser som­mer­skif­te til FC Kø­ben­havn

BT - - SPORTEN - TÅ­L­MO­DIG­HED Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

Som han står der på FC Kø­ben­havns træ­nings­an­læg på Pe­ter Bangs Vej på Fre­de­riks­berg, hvor det he­le be­gynd­te, lig­ner Wil­li­am Kvist en mand i sit ret­te ele­ment. I tryg­ge ram­mer.

Ef­ter ot­te træ­ne­re på tre år og to op­hold i klub­ber, der er endt som nedryk­ker, vil­le en til­ba­ge­ven­den til FCK da og­så gi­ve klub­bens tid­li­ge­re an­fø­rer den sta­bi­li­tet, hans kar­ri­e­re har sav­net, si­den han i 2011 skif­te­de til ty­ske Stutt­g­art.

Men det lig­ger ik­ke i kor­te­ne. Som i slet ik­ke.

» Det er dej­ligt at væ­re til­ba­ge. Si­den jeg var ot­te år, har jeg væ­ret FCK- fan og spil­let her. Jeg glæ­der mig til at træk- ke i spil­le­trøj­en igen, men det bli­ver ik­ke nu. Jeg har me­re at op­le­ve og me­re at op­nå i ud­lan­det, « si­ger Kvist, der træ­ner med i FCK for at hol­de for­men ved li­ge op til land­skam­pe­ne mod Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en i ju­ni.

Vil ger­ne bli­ve i Eng­land

Wil­li­am Kvists kon­trakt med en­gel­ske Wi­gan, der net­op er ryk­ket ned i Le­ague One, ud- lø­ber el­lers til som­mer, men det er nok de fær­re­ste klub­ber, der har dan­ske­ren som som­me­rens drøm­me­han­del ef­ter to skuf­fen­de sæ­so­ner i Eng­land, er­ken­der han.

Al­li­ge­vel er Kvist ik­ke klar til at slip­pe drøm­men om fod­bold på ab­so­lut top­plan:

» Det bli­ver rig­tig svært at fin­de en klub i den bed­ste ræk­ke. Det ved jeg. Jeg står ik­ke øverst på sær­lig man­ge øn­ske­li­ster. Men jeg hå­ber og tror på det. Der er sket mær­ke­li­ge­re ting i fod­bold­ver­de­nen. «

Må­let er at bli­ve i Eng­land trods de mis­lyk­ke­de op­hold i Ful­ham og Wi­gan:

» I Tys­kland brød jeg mig ik­ke om kul­tu­ren. I Eng­land er man langt me­re af­slap­pe­de i til­gan­gen til li­vet og har me­re hu­mor, og det pas­ser bed­re til mig. Jeg fø­ler mig bed­re til­pas der­ov­re, selv om jeg har væ­ret uhel­dig med de klub­ber, jeg har ramt, « si­ger Wil­li­am Kvist og til­fø­jer.

» Jeg si­ger ik­ke, at det kun er Eng­land, der er in­ter­es­sant. Men dér lig­ger mit ud­gangs­punkt. Jeg var tå­l­mo­dig i FCK og ven­te­de på min chan­ce, Det sam­me gør jeg nu. Jeg er ik­ke ung læn­ge­re. Jeg skal ik­ke ba­re væl­ge no­get, jeg skal væl­ge det rig­ti­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.