Snu bel­gisk ræv reg­ne­de den ud

Al­ber­to Con­ta­dor stjal tid fra ri­va­ler­ne, da Phil­lip­pe Gil­bert vandt en regn­våd 12. eta­pe af Giro d’Ita­lia ef­ter flot fi­nish

BT - - SPORTEN - BE­REG­NING Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Få kan ham­le op med Phil­lip­pe Gil­berts tråd, når af­slut­nin­gen lig­ger på top­pen af en stig­ning. End­nu fær­re med hans kløgt og køligt be­reg­nen­de cy­kel­hjer­ne.

Det be­vi­ste den bel­gi­ske eks­ver­dens­me­ster og fler­fol­di­ge vin­der af Ar­den­ner- klas­si­ker­ne, da han i går tog sin an­den eta­pe­sejr i Giro d’Ita­lia i kar­ri­e­ren på 12. eta­pe fra Imo­la til Vi­cen­za.

Den 32- åri­ge BMC- ryt­ter skød af sted som et pi­stolskud på den sid­ste ki­lo­me­ter op ad Mon­te Be­ri­co i den si­len­de regn, der pi­ske­de ned over fel­tet på ho­ved­par­ten af de 190 ki­lo­me­ter og skab­te mas­ser af hals­bræk­ken­de og for­budt­for- børn- si­tu­a­tio­ner på de spejlg­lat­te ned­kørs­ler, in­den den stej­le fi­na­le.

» Af­slut­nin­gen var me­get hård, og vej­ret var for­fær­de­ligt – ik­ke koldt, men vå­dt – men de sid­ste 400 me­ter for­løb per­fekt. Det er en fan­ta­stisk fø­lel­se, « sag­de Gil­bert, der kom i mål tre se­kun­der for­an fa­vo­rit­grup­pen, ef­ter eta­pen.

Sejr num­mer 52

Eta­pen fik for al­vor liv, da Fran­co Pel­lizot­ti ( Liqui­gas) stak af sted med 20 ki­lo­me­ter til mål. Han fik fem ki­lo­me­ter se­ne­re sel­skab af Ta­nel Kan­gert ( Asta­na).

Med 12,5 ki­lo­me­ter til­ba­ge på den sid­ste stig­ning be­gynd­te fa­vo­rit­ter­ne at rø­re på sig. Fel­tets før­en­de ryt­ter, Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­kof­fSaxo), hav­de kun én hjæl­per med sig i fa­vo­rit­grup­pen, mens ri­va­ler­ne fra Asta­na var re­præ­sen­te­ret ved he­le seks ryt­te­re. Men trods Con­ta­dors sår­bar­hed kom an­gre­bet fra Fa­bio Aru og co. al­drig.

I ste­det så det ud, som om eta­pe­sej­ren skul­le af­gø­res mel­lem Kan­gert og Pel­lizot­ti, der kør­te ind på den stej­le

Phi­lip­pe Gil­bert vandt i går 12. eta­pe af Giro d’Ita­lia. Det var bel­gi­e­rens før­ste sejr i år. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.