Blat­ter­ligt præ­si­dentvalg i FI­FA

BT - - SPORTEN - VALGFARCE Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

DBUs fo­re­truk­ne kan­di­dat, den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske stjer­ne­spil­ler Lu­is Fi­go, har truk­ket sig i kam­pen om at bli­ve ny præ­si­dent for FI­FA.

Der­med bli­ver val­get 29. maj en du­el mel­lem den sid­den­de præ­si­dent, schweizi­ske Sepp Blat­ter, og prins Ali Bin AlHus­se­in fra Jor­dan. Og­så hol­land­ske Mi­cha­el van Praag meld­te sig i går ud af ræ­set.

» Den­ne pro­ces hand­ler kun om at af­le­ve­re ab­so­lut magt til én mand – og det er no­get, jeg næg­ter, « be­grun­der Fi­go over for BBC sin be­slut­ning med klar hen­vis­ning til Blat­ter, der har væ­ret præ­si­dent si­den 1998 og kri­ti­se­res for at spå i spid­sen for en kor­rupt or­ga­ni­sa­tion.

Portu­gi­se­rens be­slut­ning er og­så en bet for DBU, si­ger for­mand Jesper Møller til BT:

» Fi­go rin­ge­de til mig i dag ( i går, red.) og sag­de, at han var ked af, hvis jeg føl­te, at han hav­de svig­tet mig. «

DBU vil nu af­ven­te UE­FA­præ­si­dent Mi­chel Plat­i­nis an­be­fa­ling, før uni­o­nen af­gør, hvem der skal stem­mes på næ­ste fre­dag.

Men som Jesper Møller si­ger til BT:

» Det vig­tig­ste er, at vi har få­et en valg­kamp – og det må man si­ge, at vi har få­et. Og så er det og­så vig­tigt for mig, at vi får en ny FI­FA- præ­si­dent. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.