’’

BT - - SPORTEN - Phil­lip­pe Gil­bert

Vej­ret var for­fær­de­ligt – ik­ke koldt, men vå­dt – men de sid­ste 400 me­ter for­løb per­fekt

sid­ste ki­lo­me­ter med 20 se­kun­der ned til fel­tet. Kan­gert smed hur­tigt sin ita­li­en­ske føl­ge­s­vend og lig­ne­de en mand, der var på vej mod en Giro- tri­umf.

Men nær­mest ud af det blå kom Phi­lip­pe Gil­bert su­sen­de for­bi este­ren med en ui­mod­ståe­lig fi­nish, og så var bel­gi­e­rens kar­ri­e­re­sejr num­mer 52 en re­a­li­tet.

Til­freds Con­ta­dor

Al­ber­to Con­ta­dor kom i mål som num­mer to, tre se­kun­der ef­ter bel­gi­e­ren, og sik­re­de sig seks bonus­se­kun­der til det sam­le­de klas­se­ment, som han fort­sat fø­rer – nu med 17 se­kun­der ned til sin nær­me­ste ri­val, Fa­bio Aru, der så me­get slidt ud, da han kom i mål.

» Det var end­nu en hård dag. Vi kør­te de før­ste to ti­mer med 50 km/ t, og så be­gynd­te det at reg­ne. Fel­tet blev slå­et i styk­ker af den hø­je fart, men jeg hav­de go­de ben. Phil­lip­pe Gil­bert var me­get stærk på den sid­ste stig­ning, men jeg hav­de den sam­le­de stil­ling i tan­ker­ne og er me­get til­freds med da­gens ud­fald, « sag­de Al­ber­to Con­ta­dor ef­ter eta­pen.

I dag skal fel­tet ud på 147 fla­de ki­lo­me­ter fra Mon­tec­chio Mag­gi­o­re til Je­so­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.