Fort­sat in­gen Plan B

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA

MA­NA­GER DOR­TE RI­IS har til BT ud­talt, at hun sat­ser på, at Ke­vin Magnus­sen sid­der i den ene McLa­ren- Hon­da, når For­mel 1- sæ­so­nen 2016 be­gyn­der. Hun si­ger og­så, at så læn­ge den­ne Plan A er re­a­li­stisk, er der ik­ke no­gen Plan B.

Det er en plan, der er uhy­re loy­al over for McLa­ren. Må­ske og­så FOR loy­al. FOR DET FØR­STE blev ’ In­gen Plan B’- stra­te­gi­en og­så for­søgt op til den­ne sæ­son – uden suc­ces. I hvert fald end­te Magnus­sen på McLa­rens re­ser­ve­bænk ( selv­om han som be­kendt ind­led­te sin For­mel 1- kar­ri­e­re med en sen­sa­tio­nel an­den­plads, og kør­te li­ge op med er­far­ne Jen­son But­ton i de­but­sæ­so­nen).

For det an­det sy­nes jeg, at det er me­get tid­ligt at kom­me med en ud­mel­ding af den ka­li­ber. Med ud­mel­din­gen har Ri­is og co. i en vis grad ma­let sig op i et hjør­ne: McLa­ren- le­del­sen ved nu, at den kan la­de Magnus­sen ’ hæn­ge’ li­ge så læn­ge, de har lyst til – hans ma­na­ger for­hand­ler eft er eget ud­sagn ik­ke til an­dre si­der. Sagt på en an­den må­de: Kon­trakt- for­hand­lin­ger i For­mel 1 er oft e et pokerspil, hvor man ik­ke skal af­slø­re si­ne kort for tid­ligt. FOR DET TRED­JE er det en stra­te­gi, der er di­a­me­tralt mod­sat den må­de, an­dre og me­re er­far­ne For­mel 1- ma­na­ge­re ar­bej­der på. Valt­te­ri Bot­tas’ ma­na­ger har for ek­sem­pel i dis­se uger travlt med at gø­re sin kli­ent 2016- læk­ker over for en ræk­ke team. Og det var in­gen til­fæl­dig­hed, at Fer­nan­do Alonsos ma­na­ger i fuld off ent­lig­hed sid­ste som­mer op­søg­te Red Bull- le­del­sen, mens han sam­ti­dig for­hand­le­de 2016- kon­trakt med bå­de McLa­ren og Fer­ra­ri. Det hand­ler om at gø­re sin ’ va­re’ så eft er­trag­tet som mu­ligt. KE­VIN MAGNUS­SEN ER et kæm­pe ta­lent – og det ved McLa­ren- le­del­sen bed­re end al­le an­dre. Hvis den al­li­ge­vel ( på grund af sponsor- hen­syn, Hon­das øn­ske om er­fa­ring, in­tern splid i be­sty­rel­sen etc.) be­stem­mer sig for at fort­sæt­te med Alonso og But­ton, kan man ha­ve en in­ter­es­se i, at kon­kur­ren­ter­ne ik­ke får fat i dan­ske­ren. Med si­ne ud­ta­lel­ser om den mang­len­de Plan B har Dor­te Ri­is gi­vet McLa­ren op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for at kon­trol­le­re Ke­vin Magnus­sens frem­tid.

Ly­der det for ky­nisk? FOR­MEL 1 ER ky­nisk. Der er for ek­sem­pel dem i pad­do­ck­en, der sta­dig er over­be­vist om, at McLa­ren for lidt over 20 år si­den ik­ke for al­vor var in­ter­es­se­re­de i at gi­ve Ke­vin Magnus­sens far, Jan Magnus­sen, en re­el chan­ce, da man hy­re­de ham som test- og re­ser­ve­kø­rer i 1994. Tea­met hav­de på det tids­punkt al­le­re­de en ung, frem­tids­sik­ker kø­rer i Mika Häk­ki­nen ( der blev i tea­met i ni år), og året eft er hy­re­de man David Coult­hard ( og­så McLa­ren- kø­rer i ni år). At man al­li­ge­vel skrev kon­trakt med Jan Magnus­sen –

Ke­vin Magnus­sen og ra­cer­kø­re­rens ma­na­ge­ment spil­ler med ( for) åb­ne kort i for­hold til ar­bejds­gi­ve­ren McLa­ren i jag­ten på et For­mel 1- sæ­de til dan­ske­ren i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.