Så hyk­le­risk var bin La­den

PORNOFAN RO­MAN­TI­KER FIL­MEL­SKER

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Dan­mark bli­ver nævnt he­le fem gan­ge i Osama bin La­dens hem­me­li­ge pa­pi­rer. Men der er og­så bil­li­ge knal­dro­ma­ner, kær­lig­heds­bre­ve og så­gar en an­søg­ning om ame­ri­kansk stats­bor­ger­skab iblandt det pri­va­te Osama bin La­den- ma­te­ri­a­le, som den ame­ri­kan­ske re­ge­ring net­op har of­fent­lig­gjort.

Da de ame­ri­kan­ske eli­te­sol­da­ter fra det Navy Se­al Team 6 2. maj 2011 dræb­te Osama bin La­den, nå­e­de de og­så at ind­sam­le et helt la­ger af per­son­li­ge ejen­de­le fra ter­r­or­le­de­rens hjem i Ab­bot­ta­bad, Paki­stan. Og det er en del af dis­se ejen­de­le, som The Department of Na­tio­nal In­tel­li­gen­ce ( DNI) nat­ten til i går of­fent­lig­gjor­de.

Hem­me­lig po­r­no

Me­re ma­te­ri­a­le vil bli­ve af­slø­ret se­ne­re på året og må­ske til næ­ste år. Men de­le af Osama bin La­dens per­son­li­ge ejen­de­le vil al­drig se da­gens lys - blandt an­det ter­r­or­le­de­rens om­fat­ten­de po­r­no­sam­ling.

Bri­an Ha­le, der er tals­mand for DNI, be­skræf­ter over for den en­gel­ske avis The Te­le­graph, at Osama bin La­dens sam­ling af sex- vi­deo­er og po­r­nobla­de var ’ om­fat­ten­de’. Og han si­ger:

» Jeg ser in­gen grund til at be­skri­ve det­te ma­te­ri­a­le over for pres­sen. Ma­te­ri­a­lets ’ na­tur’ gør det med an­dre ord ueg­net til of­fent­lig­gø­rel­se, « si­ger Bri­an Ha­le til The Te­le­graph.

Men trods mang­len på po­r­no- de­tal­jer er det mas­ser af spæn­den­de, uhyg­ge­ligt og til ti­der ab­surd læ­se­ma­te­ri­a­le på hjem­mesi­den ’ bin la­dens Book­s­helf’, hvor ejen­de­le­ne, bre­ve­ne og do­ku­men­ter­ne er præ­sen­te­ret.

5- 0 til Dan­mark

Mens Tys­kland er nævnt tre gan­ge, Frank­rig kun én gang og al­le an­dre skan­di­na­vi­ske lan­de helt bli­ver for­bi­gå­et i stil­hed, ta­ler Osama bin La­den om Dan­mark he­le fem gan­ge i de per­son­li­ge bre­ve, der nu er of­fent­lig­gjort. Al­le fem gan­ge ud­sprin­ger om­ta­len af de Muham­med­teg­nin­ger, som avi­sen Jyl­landsPo­sten brag­te i 2005. Li­ge­som man­ge an­dre mus­li­mer ver­den over op­fat­te­de Osama bin La­den teg­nin­ger­ne som for­nær­men­de og blas­fe­mi­ske. Og han op­for­drer til ter­ror imod bå­de jour­na­li­ster og che­fre­dak­tø­rer.

Ha­der USA al­ler­mest

Blandt jour­na­li­ster­ne er de to dan­ske kvin­der Si­mi Jan og Puk Dams­gård. Og i ét brev be­skri­ver bin La­den tre ’ hel­li­ge ji­had- kri­ge­re’, der al­le­re­de skul­le væ­re til ste­de og ter­r­or­klar i Dan­mark. I sam­me brev ud­tryk­ker han dog og­så ærg­rel­se over, at kon­tak­ten til dis­se tre er ble­vet af­brudt. Og han for­kla­rer, at de sik­kert er ble­vet ta­get til fan­ge af myn­dig­he­der­ne.

Men selv­om Osama bin La­den ty­de­lig­vis ik­ke var for varm på Dan­mark, så er det sta­dig USA, han ha­der al­ler­mest.

Gang på gang i de net­op of­fent­lig­gjor­te bre­ve op­for­drer den be­ryg­te­de ter­r­or­le­der, der og­så stod bag an­gre­bet på USA 11. sep­tem­ber 2001, så­le­des til fle­re sto­re an­greb på USA og ame­ri­kan­ske in­ter­es­ser i an­dre lan­de.

Og i et spe­ci­elt be­mær­kel­ses­vær­digt brev op­for­drer bin La­den den lo­ka­le af­de­ling af ter­r­or­net­vær­ket al- Qa­e­da ( som han selv grund­lag­de i 1988) til at drop­pe in­ter­ne stri­dig­he­der og i ste­det kon­cen­tre­re sig om ’ den sto­re sa­tan’, USA.

Osama bin La­den var en mand med man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­ser. Han el­ske­de si­ne ko­ner, men ha­de­de USA. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.