Så blev de me­stre: GULDJYDER

20 SI­DER SPORT

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@spor­ten.dk

FC Midtjyl­lands Jakob Poul­sen lig­ne­de me­re en kåd sko­led­reng på en varm som­mer­dag end en ru­ti­ne­ret lands­holds­spil­ler, som han rend­te rundt der på Har­boe Are­na i Sla­gel­se og sprøjte­de med en over­di­men­sio­ne­ret Roy­al- fa­døl.

Og an­fø­rer Erik Svi­at­chen­ko blæ­ste på sit stil­be­vid­ste ima­ge og ifør­te sig en paryk af guld­g­lim­mer, der hang ned for­an øj­ne­ne af ham.

Men det var svært at for­tæn­ke dem i væg til vægs­mi­le­ne og den for­lø­sen­de ju­bel, da mester­ska­bet i aft es of­fi ci­elt var i hus eft er en jævn 0- 0- kamp mod FC Vestsjæl­land. Tit­len blev fejret med po­ka­ler af pap, T- shir­ts med guld­tryk og sto­re kram­me­re sam­men med de man­ge frem­mød­te FCM- fans.

» Jeg er yderst til­freds med at væ­re dansk me­ster. Og så er jeg fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvor­dan mester­ska­bet er kom­met i hus. Det hav­de selv­føl­ge­lig væ­ret en stør­re op­le­vel­se, hvis vi hav­de vun­det mester­ska­bet hjem­me, men jeg kan love, at det bli­ver en god aft en, hvor den ik­ke skal ha­ve for lidt, « sag­de Jakob Poul­sen.

Stolt Rid­ders­holm

En af de mest frem­træ­den­de per­so­ner i guld­jub­len var træ­ner Glen Rid­ders­holm, som var stolt over at ha­ve gjort klub­ben til dan­ske me­stre.

» Jeg er en træ­ner, der står i spid­sen for en hel re­gion, så der­for be­ty­der mester­ska­bet me­get for mig. Men først og frem­mest er jeg glad på spil­ler­nes veg­ne, for­di de får lov til at ny­de den­ne guld­tri­umf i fl ere run­der, in­den sæ­so­nen er slut, « sag­de Glen Rid­ders­holm, som eft er kam­pen bå­de fi k den ob­liga­to­ri­ske luft tur og en tur un­der bru­se­ren af si­ne spil­le­re.

Al­le med en til­knyt­ning til FC Midtjyl­land hav­de i aft es svært ved at skju­le til­freds­he­den med, at mester­ska­bet en­de­lig var i hus. Men midt i ju­bel­fl ok­ken stod en mand, som al­le­re­de hav­de blik­ket ret­tet mod den kom­men­de sæ­son.

FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, var glad for mester­ska­bet, men han ser det blot som det før­ste skridt mod no­get stort:

» Det er hi­sto­risk at vin­de den før­ste ti­tel, for­di det be­ty­der så me­get for klub­bens selv­for­stå­el­se. Når man byg­ger en vin­der­kul­tur, er det vig­tig­ste at vin­de. Og det her er før­ste skridt. Men jeg ser me­re mester­ska­bet som en be­gyn­del­se på no­get, vi skal byg­ge vi­de­re på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.