’ ORAK­LER’ TROR PÅ UD­SKRI­VEL­SE AF VALG I NÆ­STE UGE

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Laut­rup- Lar­sen

JA

VALG

To­bi­as Tho­ma­sen

to­th@ bt. dk Nyheds­bu­reau­et Reu­ters spå­e­de i går, at Hel­le Thor­ning ud­skri­ver valg i næ­ste uge. Hel­le Ib

JA Hen­rik Qvortrup

JA næ­ste uge el­ler ej. Ind­til vi­de­re er sva­ret en­ty­digt ja, der bli­ver ud­skre­vet valg i næ­ste uge. Der er fl ere for­skel­li­ge grun­de til, at kom­men­ta­to­rer­ne tror på et ja:

Pe­ter Laut­rup- Lar­sen - TV 2 Nyhe­der­ne: ’ Fol­low the mo­ney ( følg pen­ge­ne). Hun har næp­pe råd til gen­start. Så ja.’

Hel­le Ib - po­li­tisk kom­men­ta­tor: ’ Stem­mer for næ­ste uge. ( Jeg kan ik­ke ven­te læn­ge­re:))’

Hen­rik Qvortrup - tid­li­ge­re spin-

Skep­ti­ke­re

Troels My­len­berg

NEJ dok­tor: ’ Jeg er lidt på re­træten i for­hold til tid­li­ge­re pro­fe­ti­er: jeg tror på valg ud­skre­vet ons­dag el­ler tors­dag i næ­ste uge.’ Men der er og­så skep­ti­ke­re i for­hold til mu­lig­he­den for, at Hel­le Thor­ning tryk­ker på valg­k­nap­pen i næ­ste uge:

Troels My­len­berg - an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Fyns Amtsa­vis: ’ Nej ( må­ske:-))’

Mens Tor­ben Steno - vært på Ra-

Tor­ben Steno Hver­ken JA el­ler NEJ dio24­syv, le­ve­rer et hver­ken el­ler svar: ’ Hå­ber på et mi­li­tær­kup, så vi helt und­går val­get.’

Hvor­vidt Hel­le Thor­ning ud­skri­ver val­get i næ­ste uge el­ler ej, vi­des af go­de grun­de ik­ke.

Men én ting er sik­kert. Val­get skal se­ne­st væ­re den 14. sep­tem­ber, da grund­loven be­stem­mer, at val­get se­ne­st skal ud­skri­ves fi re år eft er sid­ste valg, der faldt 15. sep­tem­ber 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.