VALG­FE­BER

Lars Løk­ke må i en ny må­ling end­nu en gang se sig slå­et af Hel­le Thor­ning, når dan­sker­ne bli­ver spurgt, hvem de fo­re­træk­ker som stats­mi­ni­ster

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Sam­ti­dig er en ræk­ke po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer be­gyndt at sva­re på, om de tror på, at val­get bli­ver ud­skre­vet i

VALG

Selv om me­nings­må­lin­ger­ne over en bred kam teg­ner til en blå sejr i det næ­ste fol­ke­tings­valg, kan stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) glæ­de sig over, at hun per­son­ligt øger for­sprin­get til Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), når det dre­jer sig om po­pu­la­ri­tet blandt væl­ger­ne.

I en ny Nor­stat- må­ling, fo­re­ta­get for Al­tin­get, sva­rer 37 pro­cent af de ads­purg­te, at de fo­re­træk­ker Thor­ning som stats­mi­ni­ster, mens 27 pro­cent fo­re­træk­ker Løk­ke.

Der­med er Thor­nings po­pu­la­ri­tet ste­get med fem pro­cent­po­int si­den må­lin­gen i april, mens Løk­ke kun kan

Kil­de: Fa­ce­book no­te­re en stig­ning på et en­kelt pro­cent­po­int.

Sti­gen­de po­pu­la­ri­tet

Trods sa­gen om den se­ne be­vogt­ning af sy­na­go­gen i Krystal­ga­de un­der ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar, har Thor­nings po­pu­la­ri­tet det før­ste hal­vår af 2015 iføl­ge Al­tin­get væ­ret støt sti­gen­de fra 30 til 37 pro­cent. Lars Løk­ke Ras­mus­sens po­pu­la­ri­tet har til sam­men­lig­ning lig­get på 26- 27 pro­cent i sam­me pe­ri­o­de.

I Nor­stat- må­lin­gen sva­rer 22 pro­cent af de ads­purg­te, at de fo­re­træk­ker en helt tred­je kan­di­dat, mens 15 pro­cent ik­ke ved, hvem de fo­re­træk­ker som Dan­marks næ­ste stats­mi­ni­ster.

Un­der­sø­gel­sen er gen­nem­ført blandt 1.003 per­so­ner på in­ter­net­tet i pe­ri­o­den 15.- 18. maj.

Fle­re po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer spår nu, at Hel­le Thor­ning en­de­lig tryk­ker på den rø­de valg­k­nap i næ­ste uge ef­ter man­ge må­ne­ders spe­ku­la­tion. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.