Ja, DF for­hin­drer Løk­kes po­li­tik

BT - - DEBAT - AS­GER AAMUND

Be­sty rel­ses­for­mand

år vi­ser, at hvis et vækst­par­ti, Ven­stre, har mag­ten, træk­ker støt­te­par­ti­et, DF, der er et for­de­lings­par­ti, dem væk fra at la­ve vækst­po­li­tik. Mod­sat, hvis et for­de­lings­par­ti har mag­ten, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, træk­ker de­res støt­te­par­ti, De Ra­di­ka­le, dem væk fra at la­ve for­de­lings­po­li­tik – for­di de selv er et vækst­par­ti. Alt ty­der på, at DF får et så godt valg, at der ik­ke kan re­ge­res udenom dem, og det øn­sker Ven­stre hel­ler ik­ke. Der­for vil den for­de­lings-

DE SID­STE 15

po­li­ti­ske linje fort­sæt­te de næ­ste fi re år, hvor DF svin­ger takt­stok­ken. På sam­me må­de blev Thor­nings re­ne for­de­lings­po­li­ti­ske valg­pro­gram fuld­stæn­dig slag­tet af De Ra­di­ka­le.

vi ik­ke får gang i de væk­stre­for­mer, der ska­ber fol­ke­lig vel­stand, hvor vi bli­ver ri­ge­re. Li­ge­som det be­ty­der, at vi på sigt ik­ke kan luk­ke hul­let mel­lem ud­gift er i ek­sem­pel­vis sund­heds­væ­se­net og skat­te­ind­tæg­ter­ne. Vi skal luk­ke dø­de­ns gab. Det nyt­ter ik­ke no­get, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og fag­for­e­nin­ger­ne la­der som om, at

STIL­STAN­DEN BE­TY­DER, AT

pro­ble­met ik­ke ek­si­ste­rer.

DAN­MARK SKAL FREMTIDSSIKRES.

Vi har brug for en skat­tere­form, der sæn­ker skat­ten og gør det in­spi­re­ren­de at be­ta­le skat – det må ik­ke væ­re en straff eak­tion. Vi skal styr­ke iværk­sæt­ter­ne og sik­re de­res ka­pi­tal. Det er dem, der skal få de man­ge uden­for ar­bejds­mar­ke­det i ar­bej­de. Og så skal vi styr­ke ud­dan­nel­ses­ni­veau­et. Men vækst­par­ti­er­ne står kun til 70 man­da­ter, så de skal al­li­e­re sig med for­de­lings­par­ti­er – der­for skal man ik­ke for­ven­te, at der sker no­get som helst eft er næ­ste valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.