Nej, Løk­ke øn­sker sul­te- til­stan­de

BT - - DEBAT - PER CHRISTENSEN

For­mand for fag­for­e­nin­gen 3F

bru­ger et ud­tryk, der hed­der ’ vi skal ha­ve sul­ten til­ba­ge i det dan­ske sam­fund’, må det be­ty­de, at nog­le skal gø­res fat­ti­ge­re. Det er un­der­ligt, når For­bes, NY Ti­mes og OECD skal vur­de­re den dan­ske sam­funds­mo­del, så bli­ver den al­tid be­trag­tet som unik. En mo­del der gør, at hum­le­bi­en fl yver. Der­for vil jeg væ­re me­get ked af, hvis der kom­mer en re­ge­ring, som tror på, at vej­en frem er at gø­re de fat­ti­ge fat­ti­ge­re. Vi skal gø­re folk tryg­ge.

NÅR LARS LØK­KE

bli­ver he­le ti­den ud­råbt som ro­den til alt ondt. Hver gang man spa­rer 100 kr. i den off ent­li­ge sek­tor, spa­rer man 18 kr. i den pri­va­te. Og når jeg ta­ler med ar­bejds­gi­ve­re, er der en enorm ac­cept af, at den off ent­li­ge sek­tor spil­ler en kæm­pe rol­le i at få den pri­va­te sek­tor til at fun­ge­re. Men he­le hold­nin­gen til, hvor­dan vel­færds­sta­ten skal bin­des sam­men, er mar­kant for­skel­lig mel­lem fl øje­ne. Med al respekt for Aamunds suc­ces, så bli­ver han ik­ke den, der får mest brug for den off ent­li­ge sek­tor, det gør mi­ne med­lem­mer til gen­gæld –

DET OF­FENT­LI­GE SEK­TOR

der­for er det af stor be­tyd­ning, om den off ent­li­ge sek­tor har de nød­ven­di­ge res­sour­cer el­ler ej.

på job og ud­dan­nel­se, og in­tet er smuk­ke­re. Un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring så vi, at støt­te­par­ti­et DF kun fi k re­la­tivt små bid­der ved ind­gå­el­se af fi nans­lo­ve­ne. Den­gang kun­ne vi for al­vor i 3F mær­ke, at der ek­sem­pel­vis ik­ke ske­te no­get som helst med so­ci­al dum­ping i ti år, li­ge­som dag­pen­ge­sy­ste­met for­rin­ge­des vold­somt. Så ar­gu­men­tet om at dansk po­li­tik er le­ver­postejs­far­vet, kø­ber jeg ik­ke.

SR- RE­GE­RIN­GEN HAR SAT­SET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.