Tids­spil­de at eft er­for­ske ind­brud!

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det kan ik­ke be­ta­le sig for po­li­ti­et i stør­re stil at eft er­for­ske ind­brud i pri­va­te hjem. Hvil­ket eta­ten hel­ler ik­ke gør. Sid­ste år blev der an­meldt 73.206 ind­brud i Dan­mark, men kun hvert tien­de ind­brud blev eft er­for­sket af po­li­ti­et, vi­ser nye tal fra Rigs­re­vi­sio­nen. ET MEN­TALT OVER­GREB. Næ­sten som en slags voldtægt. Så­dan kan det fø­les, hvis man kom­mer hjem og op­da­ger, at ens mest pri­va­te sfæ­re - bo­li­gen - er ble­vet kræn­ket på det grove­ste af ind­brud­sty­ve. Alt for oft e er der ta­le om, at ik­ke ale­ne er fl adskær­men for­s­vun­det sam­men med an­dre le­tom­sæt­te­li­ge gen­stan­de. Men al­le ens pri­va­te ting er ro­det igen­nem. Skuff er åb­net, tøj og ting smidt rundt hul­ter til bul­ter. PRO­FES­SOR I KRI­MI­NO­LO­GI ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Flem­m­ing Bal­vig for­kla­rer, at op­le­vel­sen er langt vær­re end blot at mi­ste nog­le fy­si­ske ting:

» Det fø­les for man­ge, som om et frem­med men­ne­ske har tæ­vet løs på én. Det kan væ­re så al­vor­ligt, at det nær­mer sig et psy­kisk sam­men­brud. «

Al­li­ge­vel har kri­mi­no­lo­gen for­stå­el­se for po­li­tiets ned­pri­o­ri­te­ring. For­di ty­ve­ne sjæl­dent eft er­la­der sig brug­ba­re spor, og som re­gel er der hel­ler in­gen vid­ner til ind­brud­det. Bed­ste råd fra po­li­ti­et er at sik­re sig bed­re og skaff e sig na­bo­hjælp. Det er selv­føl­ge­lig og­så vig­tigt. MEN NÅR DET er det ene­ste råd, så vir­ker det som en fal­li­ter­klæ­ring. Myn­dig­he­der­ne har jo nær­mest gi­vet op. Og­så SF og S me­ner, at fore­byg­gel­se er vej­en frem. Det er sim­pelt­hen for uam­bi­tiøst. Myn­dig­he­der­ne må for­stå, at den­ne ind­bruds- epi­de­mi er en kæm­pe be­last­ning for ti­tu­sin­de­vis af fa­mi­li­er. Hvis man ik­ke kan opkla­re ind­brud­de­ne, må man sæt­te ind an­dre ste­der. Til en be­gyn­del­se: Hvor er den off en­si­ve stra­te­gi for at ned­brin­ge an­tal­let af ind­brud­sty­ve?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.