Hem­me­ligt Dong- salg stin­ker

BT - - DEBAT - DONG Spa­ni­en

Ole Thor­sen

Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at Bjar­ne Cory­don kan sæl­ge no­get, som al­le vi dan­ske­re ejer, uden at det er mu­ligt, at al­le kan få at vi­de 100 pct. hvor­dan. Spe­ci­elt når så man­ge – in­clu­siv man­ge be­tyd­nings­ful­de so­ci­al­de­mo­kra­ter – var imod sal­get til spe­ci­elt det ame­ri­kan­ske fi rma Gold­man Sa­chs.

En hem­me­lig aft ale skul­le ik­ke kun­ne la­de sig gø­re uden Fol­ke­tin­gets god­ken­del­se. Det er hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne el­ler an­dre par­ti­er, der ejer Dong – det er al­le i Dan­mark, og de fl este er så­le­des re­præ­sen­te­ret i Fol­ke­tin­get ved et valgt par­ti.

At in­gen – ik­ke en­gang fol­ke­tings­re­præ­sen­tan­ter – må se, hvad der vir­ke­lig er sket, er helt ude i ham­pen og stin­ker langt væk.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S).

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.