SKIZOF­REN WE­E­KEND

Ta­ger til på Chri­sti­ans­borg Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Uan­set om val­get ud­skri­ves på tirs­dag, ugen eft er el­ler i au­gust, så er po­li­ti­ke­re og par­ti­er i fuld gang med de sid­ste valg­for­be­re­del­ser.

Men hvad er det egent­lig, der sker, når der bli­ver ud­skre­vet valg? Al­le po­li­ti­ke­re, par­ti­er og me­di­er går i hø­je­ste alarm­be­red­skab, mens cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen går i dva­le - el­ler tæt på. Det før­ste døgn er det mest hek­ti­ske. Det kan bedst be­skri­ves med bil­le­det ’ fl ue i fl aske’. Al­le fræ­ser rundt og ser me­get vig­ti­ge og trav­le ud, men der er fak­tisk ik­ke al­tid no­gen grund til alt det po­styr. Selv de kor­te valg­kam­pe i Dan­mark va­rer trods alt om­kring tre uger, men nog­le ting ha­ster vold­somt fra be­gyn­del­sen af. Og det gæl­der om at ha­ve pri­o­ri­te­ter­ne i or­den.

Hvad skal kampag­ne­fol­ke­ne først? De skal skyn­de sig at boo­ke al den an­non­ce­plads i bus- sku­re, bil­l­bo­ards på tog­sta­tio­ner og bus­ser, stil­lad­ser, si­lo­er og så­gar halm­bal­ler, som de over­ho­ve­det kan kom­me i nær­he­den af. Det gæl­der og­så på in­ter­net­tet. Nog­le par­ti­er har al­le­re­de ind­gå­et aft aler med me­di­er og an­dre an­non­ce- plads- sæl­ge­re om, at når val­get kom­mer, så skub­ber net­op de­res par­ti al­le an­dre an­non­cø­rer ud. Det er, som da man ud­del­te jord­lod­der i det vil­de ve­sten - det hand­ler om at få plan­tet sit fl ag ( her par­ti­logo) på de bed­ste plad­ser først, der­eft er fl est mu­li­ge ste­der, og så kig­ger man i kas­sen og ser, hvor ut­ro­lig hur­tigt de fl este pen­ge til valg­kam­pen for­svandt. På par­ti­kon­to­ret be­stil­les og pak­kes pla­ka­ter, pje­cer og mer­chan­di­se, som sen­des rundt i he­le lan­det. Og sam­ti­dig skal de få is­ce­ne­sat de­res par­ti­le­de­re og kampag­ner. Man skal hur­tigt ud i vir­ke­lig­he­den til væl­ger­ne, så ik­ke mindst tv- sta­tio­ner­ne får nog­le bil­le­der af op­ti­mi­sti­ske og kampkla­re par­ti­le­de­re. Det hand­ler om kam­pen om, hvad val­get skal hand­le om.

Hvad sker der or­ga­ni­sa­to­risk? dem, der læg­ger stra­te­gi­en og for­de­ler rol­ler­ne i valg­kam­pen. Over åre­ne er der kom­met fær­re po­li­ti­ke­re og fl ere me­d­ar­bej­de­re i de grup­per, men det er sta­dig po­li­ti­ker­ne, der træff er be­slut­nin­ger­ne.

Hvad sker der for par­ti­le­der­ne? Li­ge nu prø­ver de den lidt skizof­re­ne øvel­se bå­de at slap­pe af og la­de op og sam­ti­dig væ­re over al­le sa­ger og su­per ener­gi­ske. Når val­get er ud­skre­vet, over­gi­ver de sig mindst 20 ti­mer i døg­net i an­dre men­ne­skers va­re­tægt. De vil væ­re om­gi­vet af folk, der har plan­lagt alt for dem - men de vil sam­ti­dig bli­ve bom­bar­de­ret med spørgs­mål, for be­slut­nin­ger fl yt­ter opad, når der ud­skri­ves valg. For par­ti­le­der­ne er en valg­kamp brutalt hård. De er ’ på’, fra no­gen har væk­ket dem, til no­gen har lagt dem i seng. Fo­re­stil dig at hol­de ta­le ved din dat­ters bryl­lup he­le da­gen, hver dag i 21 da­ge i streg, så har du no­gen­lun­de fø­lel­sen af, hvor me­get de er på. Sam­ti­dig hvi­ler der et tonstungt an­svar på de­res skul­dre, og hvert ene­ste an­sigts­ud­tryk bli­ver be­dømt af hor­der af væl­ge­re, eks­per­ter, kom­men­ta­to­rer og an­dre, der al­tid me­ner, at no­get kun­ne væ­re gjort bed­re.

Hvad sker der i mi­ni­ste­ri­er­ne? Li­ge nu ar­bej­der de med de ak­tu­el­le sa­ger ( især med at luk­ke de dår­li­ge sa­ger). I re­a­li­te­ten er mi­ni­stre og spin­dok­to­rer i gang med at få sam­let de sid­ste svar, be­reg­nin­ger og ar­gu­men­ter sam­men til valg­kam­pen, for når der er ud­skre­vet valg, skal de i prin­cip­pet kla­re sig selv. Når de er ude ad dø­ren, no­te­rer em­beds­vær­ket sy­ste­ma­tisk og tå­l­mo­digt, hvad po­li­ti­ker­ne si­ger i lø­bet af valg­kam­pen - det er jo en slags dos­mer­sed­del til em­beds­vær­ket. De for­be­re­der og­så pa­pi­rer til, hvem der nu måt­te træ­de ind ad dø­ren eft er et valg. Og så får de af­spad­se­ret lidt og ryd­det op i bun­ker­ne.

Hvad er den vig­tig­ste valg­for­be­re­del­se? Man vin­der ty­pisk valg mel­lem valg. Men der er und­ta­gel­ser, så al­le tand­hjul i de enor­me valg­ma­ski­ner smø­res. Kun stats­mi­ni­ste­ren ved, om det sker ret­ti­digt el­ler i li­ge lov­lig god tid.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.