KNIVOFFER ER

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

TRAGISK

Hun blev stuk­ket med en kniv af sin far, mens hun ven­te­de på en ny­re­o­pe­ra­tion. Nu er hun død.

Den ene af de to døtre til den kend­te clair­voy­ant Gra­ham Bis­hop er af­gå­et ved dø­den. Det be­kræf­ter pi­gens mor over for BT

igen led af en al­vor­lig, med­født og liv­stru­en­de kar- de­for­mi­tet, og hen­des hel­bred blev ik­ke bed­re af, at hen­des egen far i 2012 stak hen­de ad­skil­li­ge gan­ge med en kniv, da hun var fi­re år gam­mel.

19. fe­bru­ar i år sov Na­ta­lie ind på Rigs­ho­spi­ta­let. Hun blev seks år og ot­te må­ne­der. Før jul for­søg­te læ­ger i Eng­land at ud­fø­re en ny­re­trans­plan­ta­tion med mo­de­rens ny­re. Men ind­gre­bet slog fejl. Ny­ren blev ik­ke op­ta­get i pi­gens krop.

Over­fal­det gjor­de det vær­re

Ny­re­syg­dom­men var den kon­kre­te år­sag til pi­gens død, men kni­vover­fal­det gjor­de det svæ­re­re at red­de pi­gens liv, for­tæl­ler hen­des mor. ko­ne vil­le skil­les og dat­te­ren stod over for en kom­pli­ce­ret ny­re­o­pe­ra­tion. Med en kniv skar og stak han si­ne den­gang fi­re- åri­ge tvil­lin­ge­døtre, mens han var ale­ne med dem på et væ­rel­se i Ro­nald McDo­nald­hu­set ved Rigs­ho­spi­ta­let. Pi­ger­ne over­le­ve­de kun, for­di de al­le­re­de be­fandt sig på ho­spi­ta­let og der­for fik hur­tig læ­ge­hjælp.

19. ok­to­ber sid­ste år stod Gra­ham Bis­hop frem i BT, hvor han und­skyld­te over for si­ne døtre for de uhyr­lig­he­der, han hav­de be­gå­et mod dem. Han sag­de, at han in­tet hu­ske­de fra over­fal­det, og han men­te, at det var den adhd- me­di­cin, han tog på da­væ­ren­de tids­punkt, der drev ham ud over kanten.

Fængsel og ud­vis­ning

I 2014 blev Gra­ham Bis­hop idømt 11 års fængsel og ud­vis­ning fra Dan­mark for be­stan­digt.

I de sid­ste da­ge af pi­gens liv stod det klart for læ­ger­ne, at hun ik­ke hav­de langt igen. Gra­ham Bis­hop an­mo­de­de Kri­mi­nal­forsor­gen om til­la­del­se til be­sø­ge sin dø­en­de dat­ter, men det øn­ske blev af­vist. Ef­ter dat­te­rens død bad han om lov til at be­sø­ge hen­de i ka­pel­let, men hel­ler ik­ke det­te vil­le Kri­mi­nal­forsor­gen gi­ve ud­gang

LØR­DAG 23. MAJ 2015

P

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.